Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorzieningen

Lees verder

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Lees verder

Financiële vaste activa [22]

Lees verder

Vorderingen [23]

Lees verder

Liquide middelen [24]

Lees verder

Eigen vermogen [25]

Lees verder

Langlopende schulden

Lees verder

Kortlopende schulden [27]

Lees verder