Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord

De rol van Alfa en de belangrijkste resultaten

Voorwoord

Dit is mogelijk de laatste zelfstandige jaarrekening van Alfa Top Holding B.V., aangezien we hebben aangekondigd deze zomer te fuseren met ABAB Groep. Hierdoor ontstaat het zevende accountantskantoor van Nederland, met ruim 2000 medewerkers en meer dan 200 miljoen euro omzet. We zetten deze stap omdat wij, samen met ABAB, geloven dat er in Nederland ruimte is voor een uniek kantoor in het middensegment van de accountancy. Dit kantoor is uniek vanwege de medewerkersparticipatie die beschikbaar is voor alle medewerkers van de nieuwe organisatie, een klantbenadering die zowel fysiek als emotioneel nabij is - we zijn echt betrokken bij onze klanten, medewerkers en de maatschappij - en onze ambitie om daadwerkelijk van betekenis te zijn voor deze groepen. Onze B Corp-certificering onderstreept dat we ons niet alleen beperken tot mooie woorden, maar ons ook daadwerkelijk inzetten om goede resultaten te behalen.

Nieuwe strategie

De mogelijke fusie is onderdeel van een nieuwe strategie, ontwikkeld sinds eind 2022 in samenwerking met een strategisch adviesbureau. Deze strategie, gebaseerd op een uitgebreide externe en interne analyse, heeft geleid tot vier toekomstscenario’s. Op basis van scenarioplanning hebben we drie strategische thema’s gedefinieerd langs drie tijdshorizonten, te weten:
1.  Verdiepen en verbreden van het portfolio door overnames;
2.  Al onze processen end-to-end automatiseren en stappen zetten op het gebied van AI;
3.  Klantgericht innoveren.

Om te blijven groeien in de huidige markt en schaalvoordelen te benutten, hebben we het jaar 2023 gewijd aan het toekomstbestendig maken van onze organisatie. We hebben gezocht naar samenwerkingen en overnames die passen bij onze cultuur, medewerkersparticipatie, visie en waarden. Zo hebben we onze organisatie dit jaar versterkt door de overnames van O-twee en EB Portaal, passend binnen onze strategie van verdere consolidatie en verbreding van onze dienstverlening.  

Technologische innovatie is een kernwaarde bij Alfa. In 2023 introduceerden we Mijn Alfa bij onze klanten, een nieuw platform voor digitale factuurverwerking, waarmee ondernemers grip houden op hun facturen en sneller inzicht krijgen in actuele cijfers. Ook artificial intelligence, ofwel AI, kreeg veel aandacht. In oktober organiseerden we een AI-hackathon waarbij collega's de grenzen van AI-technologie verkenden en oplossingen bedachten voor toekomstige uitdagingen.

In een zeer competitieve markt en tegen de achtergrond van onzekere economische en geopolitieke omstandigheden, blijkt de huidige arbeidsmarkt een grote uitdaging. In 2023 hebben we gewerkt aan het verder professionaliseren van onze wervingsactiviteiten en dit heeft zijn vruchten afgeworpen. We groeiden in 2023 met 100 medewerkers. Daarnaast zijn we in 2023 gestart met een outsourcing-hub in Sarajevo ter ondersteuning van ons pre-accounting team en we verwachten in 2024 dit team en de werkzaamheden verder uit te breiden.

Het meest duurzame accountantskantoor van Nederland

Alfa kan terugkijken op een rijke en succesvolle geschiedenis. Ooit opgericht door de CBTB tijdens de Tweede Wereldoorlog als dekmantel voor andere activiteiten, zijn we uitgegroeid tot een multidisciplinair accountants- en advieskantoor. Hoewel we nog steeds sterk verbonden zijn met de agrarische sector, zijn we inmiddels ook een belangrijke speler in het mkb. De beslissing van het CBTB-bestuur in 1999 om het eigendom te verkopen aan alle medewerkers, heeft de basis gelegd voor onze transformatie naar het meest duurzame accountantskantoor van Nederland.

Als B Corp-organisatie zijn we voortdurend bezig met de noodzakelijke transities naar duurzaamheid en het bijdragen aan een sociale, groene en circulaire economie. We streven ernaar ons bedrijf te verbeteren om een positieve impact te hebben op de wereld om ons heen, zoals vastgelegd in onze statuten. Dit betekent dat iedereen bij Alfa verantwoordelijk is voor het duurzamer maken van ons bedrijf en we verwachten dat al onze medewerkers in hun werkzaamheden rekening houden met het welzijn van de samenleving.

In het najaar van 2023 organiseerden we een duurzaamheidschallenge voor al onze collega's, waarbij iedereen persoonlijke doelen stelde om bij te dragen aan onze duurzaamheidsambities.

Financiële resultaten en impact

Onze omzet groeide in 2023 met 16 procent naar ruim 123 miljoen euro, deels dankzij de eerder genoemde overnames en autonome groei, waarmee we het beter doen dan de sectorbenchmark. Het resultaat over 2023 bedroeg 8 miljoen euro, conform de begroting, rekening houdend met de integratiekosten van de overnames en de kosten van de voorgenomen fusie. De afwijking ten opzichte van vorig jaar is te verklaren door een eenmalig boekresultaat uit de verkoop van onroerend goed ter waarde van 3,5 miljoen euro.

Vanaf het boekjaar 2025 zullen we als Alfa, onze maatschappelijke prestaties en impact rapporteren volgens de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). We nemen nu al stappen om ons rapport in lijn te brengen met deze nieuwe richtlijn. Hoewel we nog niet aan alle specifieke rapportagevereisten voldoen, behandelen we de belangrijkste thema's van de ESRS-rapportage op hoofdlijnen.

Afscheid bestuurslid Marco Vermin

Op 31 maart 2024 zal Marco Vermin, zoals gepland, na bijna 14 jaar aftreden uit de Raad van Bestuur. We willen Marco bedanken voor zijn energieke inzet voor Alfa in de afgelopen jaren. Mede dankzij Marco heeft Alfa een aanzienlijke groei doorgemaakt in de fiscaal-juridische dienstverlening en heeft hij onze internationale dienstverlening versterkt. Vanwege de voorgenomen fusie is besloten zijn positie niet opnieuw in te vullen.

Tot slot

In vele opzichten was 2023 een zeer dynamisch jaar voor Alfa, wat niet mogelijk was geweest zonder de inzet van al onze medewerkers. We willen alle medewerkers die betrokken zijn bij de bijzondere projecten en die buitengewone prestaties hebben neergezet, bijzonder bedanken. We staan aan de vooravond van een spannende periode waar Alfa zal opgaan in de nieuwe fusieorganisatie. Dit zal voor ons allemaal wennen zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat het niet alleen beter, maar ook anders zal worden.

We willen ook alle voormalige collega's, bestuurders en leden van de raad van commissarissen bedanken die in de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij de verdere uitbouw van de Alfa-organisatie. Dankzij de fundamenten die zij hebben gelegd, zijn we nu in staat om deze fusie aan te gaan. Net als in 1943, 1999 en nu in 2024 zetten we deze uitdagende stap met inspiratie en vertrouwen.

Marco Vermin, Fou-Khan Tsang, en Arnoud Bosch (van links naar rechts)