Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Agrarische dienstverlening

De bedrijfskundige adviseurs van Alfa zijn gespecialiseerd in de verschillende agro sectoren. Als (kennis)partner helpen we agrarische ondernemers om de duurzame ontwikkelingen in de keten door te vertalen naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Val van het kabinet

Het jaar 2023 was het jaar waarin er een landbouwakkoord tot stand zou komen met het doel om perspectief voor de agrarische sector te schetsen. Vanuit Alfa hebben we in VLB-verband (de vereniging van accountants en belastingadviesbureaus) een bijdrage geleverd aan de sectortafels om tot een landbouwakkoord te komen, wat helaas niet is gelukt. Vervolgens is het kabinet in juli 2023 gevallen waardoor er geen voortgang op diversen dossiers geboekt kon worden.

Ondersteuning bij forse administratieve last

De sector werd dit jaar geconfronteerd met een forse administratieve last door wijzigingen in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Onze adviseurs hebben zich maximaal ingezet om ondernemers te ondersteunen bij het doorvoeren van deze wijzigingen in de bedrijfsvoering en om ervoor te zorgen dat de bijbehorende vergoedingen ook daadwerkelijk ontvangen konden worden. Het was dan ook een behoorlijke domper toen aangekondigd werd dat de vergoedingen lager uit zouden vallen dan oorspronkelijk aangegeven was. Daarover hebben we, samen met andere partijen, een kritisch evaluatiegesprek met de Minister van LNV gehouden.

Invloed op uitvoering van beleid

Naast de wijzigingen in het GLB waren er nog veel meer zaken die om onze aandacht vroegen, zoals het stikstofdossier, de klimaatdoelstellingen, de afbouw van derogatie voor Nederland, de discussie over grondgebondenheid in de melkveehouderij, het zevende actieprogramma nitraatrichtlijnen, verlaging van de gebruiksnormen en de Nutriënt Verontreinigende (NV) gebieden. In VLB-verband hebben we veel gesprekken gevoerd met de overheid over de uitvoerbaarheid van het (voorgenomen) beleid.

Informeren en inspireren

In kennisgroepen analyseren we de specifieke (duurzame) thema’s die in de agrosector spelen. Het is veel en complex. Wij vertalen dit door naar de individuele agrarische ondernemer, zodat zij betere beslissingen kunnen nemen voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Tijdens de gesprekken aan de keukentafel voorzien we ondernemers in een korte tijd van veel informatie en inspiratie. Zo bespraken we bijvoorbeeld de BAS (BedrijfsAnalyseSysteem) rapportage bij veel boeren waarin de CO2-uitstoot van hun melkveebedrijf inzichtelijk is gemaakt. Aan de hand van dit inzicht bespraken we mogelijke management- en investeringsmaatregelen om de uitstoot te reduceren.

“De adviseur is de kritische gesprekspartner zonder op de stoel van de ondernemer te gaan zitten!”
 Hans de Bie – marktmanager Food & Agri

Afgelopen jaar hebben we onze kennis gedeeld via nieuwsbrieven, artikelen op onze website, podcasts, webinars en seminars. Met veel plezier kijken we terug op het agro-event in Gorinchem waar we 300 agrarische ondernemers mochten ontvangen. Daarnaast zijn we trots op onze kennisontwikkeling in 2023 over bijvoorbeeld de kringloopwijzer, weidegang, stikstof, CO2 en mestvergisting. Met al deze activiteiten hebben we, samen met ondernemers en partners, een bijdrage geleverd aan het verlagen van de impact van de agrarische sector op klimaat en milieu.

Vooruitblik

In 2024 komt er een nieuw kabinet, waarbij de samenstelling van invloed is op de voortgang van diverse dossiers. Dat zal van impact zijn op de agrarische ondernemers. Hopelijk worden er acceptabele tijdslijnen gepresenteerd zodat de ondernemers de gevraagde transitie op een financieel verantwoorde manier uit kunnen voeren. Één ding is zeker, dit is en blijft een uitdaging voor de sector. Wij zullen de ondernemers maximaal ondersteunen in hun toekomstperspectief, zowel zakelijk als privé.