Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Beleid en doelen m.b.t. klimaat

Voor een toekomstbestendige leefomgeving is een klimaat- en energietransitie onvermijdelijk. Deze transitie en omschakeling naar een CO2-arme economie vragen onder meer om efficiëntere omgang met energie en grondstoffen en om een schonere productie van energie, goederen en levensmiddelen. 

Deze transities hebben invloed op de samenleving om ons heen, op onze klanten, en op ons werk. Bijvoorbeeld op de bedrijfsvoering en daarmee de resultaten van onze klanten in de agrarische sector en in de transportsector. En daardoor ook op de vraagstukken waar wij onze klanten in ondersteunen. Maar ook directer op onze eigen werkzaamheden, bijvoorbeeld door de impact van rapportagerichtlijnen zoals CSRD op het werk van de accountant. In de volgende paragrafen gaan we nader in op hoe we hier binnen onze organisatie mee omgaan.

Transitieplan voor klimaatmitigatie [ESRS E1-1]

Vanuit ons beleidsplan hebben we onszelf doelen gesteld over onder andere de invulling van duurzaamheid in ons reguliere klantcontact, onze advisering op duurzaamheidsgebied, en de CO2-uitstoot van onze bedrijfsprocessen. Duurzaamheid is verweven met onze strategie, businessmodel en bedrijfsactiviteiten. Toch zijn niet al onze werkprocessen, onze energiestromen en de bedrijfsactiviteiten van onze belangrijke klantgroepen op dit moment goed verenigbaar met de transitie naar een duurzame economie en met het klimaatakkoord van Parijs. Vooralsnog hebben we geen integraal transitieplan voor klimaatmitigatie, zoals bedoeld in de ESRS E1 standaard. We erkennen dat het mooi zou zijn als we bovengenoemde punten in de loop van komende jaren omvormen tot één herkenbaar transitieplan, maar hebben hier vooralsnog geen tijdlijn aan gekoppeld. 

Beleid ten aanzien van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie  [ESRS E1-2] 

Ons beleid op gebied van klimaatverandering maakt deel uit van ons beleidsplan 2022-2025. Voor onze interne organisatie richten we ons hierbij vooral op ‘klimaatmitigatie’, dus het terugdringen van onze bijdrage aan de klimaatverandering. De focus hierbij ligt op het verhogen van de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie, beide bijdragend aan onze doelstelling om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Klimaatadaptatie (het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering) speelt in tegenstelling tot klimaatmitigatie geen herkenbare rol in ons beleid.

Voor onze dienstverlening is ons beleid erop gericht om ook onze klanten mee te nemen en te begeleiden in de duurzaamheids- en klimaattransitie. Zo denken we mee met onze klanten, en waar mogelijk leveranciers, over wat deze transitie betekent voor hun verdienmodel. Hierin maken we geen specifiek onderscheid tussen klimaatadaptatie en klimaatmitigatie, omdat de relevante aandachtspunten in deze transities per klant en klantgroep verschillen. 

Doelen inzake klimaatmitigatie en klimaatadaptatie [ESRS E1-4]

Aansluitend bij het Net Zero 2030 initiatief vanuit B Corp heeft Alfa zich in 2019 ten doel gesteld om netto CO2-neutraal in 2030 te zijn. Met netto bedoelen we dat een beperkt deel van de emissies dat we niet kunnen reduceren, gecompenseerd zal worden. De verwachting hierbij was dat nog maximaal een kwart van de emissies gecompenseerd zou moeten worden. We hebben in onze doelstelling echter geen scherp onderscheid gemaakt tussen reductie en compensatie.  Proberen we op grond van de voorgenomen maatregelen binnen de bestaande doelstelling het aandeel reductie alsnog afzonderlijk te kwantificeren, dan komt dat voor 2030 dus neer op een reductie van minimaal 75% per fte ten opzichte van 2019.

Onze 2030 doelstelling heeft betrekking op de scope 1, scope 2 en de ‘meest relevante’ scope 3 emissies. De ‘meest relevante’ zoals geïdentificeerd in 2019 zijn hoofdzakelijk de woon-werkkilometers met eigen vervoermiddel. Onze belangrijkste maatregelen hierin richten zich op elektrificatie, gebruik van hernieuwbare energie, en het verhogen van de energie-efficiëntie.

Het belangrijkste tussentijdse doel dat we onszelf gesteld hebben is een netto CO2-reductie van 67% per fte in 2025. Ook voor 2025 hebben we in onze doelstelling geen onderscheid gemaakt tussen reductie en compensatie. Als we de bestaande doelstelling en maatregelen echter vertalen naar de bruto uitstoot (zonder compensatie), komt dat in praktijk neer op ongeveer 50% per fte reductie ten opzichte van 2019.

Onze doelstellingen hebben we geformuleerd per fte en niet in absolute tonnages. Allereerst omdat we bij het opstellen van de doelstelling geen goede kwantificering konden maken van groei en overnames door de organisatie, en dus het effect daarvan op onze uitstoot. We zullen bijvoorbeeld niet afzien van een voorgenomen overname puur omdat de beoogde overnamekandidaat nog in brandstofauto’s rondrijdt. Ten tweede is onze doelstelling voor 2030 gericht op een resterende (netto) uitstoot van nul. Uitgaande van een eindresultaat van nul is het niet relevant we dit uitdrukken per fte of in een tonnage.

 Op gebied van klimaatadaptatie hebben we vooralsnog geen doelen gesteld.