Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

De kwaliteit van Alfa

Alfa maakt voor compliance en kwaliteit onderscheid tussen de assurancepraktijk en de samenstelpraktijk. Beide praktijken hebben een eigen bureau vaktechniek en een eigen stelsel van kwaliteitsbewaking. Binnen de Raad van Bestuur is Arnoud Bosch verantwoordelijk voor de samenstelpraktijk. Fou-Khan Tsang is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de assurancepraktijk en non-executive bestuurder van Alfa Accountants.

Beoordeling SRA

Jaarlijks beoordeelt het SRA het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de gehele accountantspraktijk (controle en samenstel) voor zover dit het niet-wettelijk controledomein betreft. Doorgaans gebeurt dit in het voorjaar door middel van een zogeheten ontwikkelgesprek. Eens in de zes jaar vindt er een uitgebreide toetsing plaats waarbij ook de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing wordt beoordeeld door middel van dossierreviews.

Het SRA-reviewteam kwam tot het volgende oordeel na afloop van het ontwikkelgesprek: "De conclusie van het reviewteam is dat de opzet en bestaan van het gehanteerde stelstel van kwaliteitsbeheersing voldoet aan de huidige in Nederland te stellen eisen voor de beroepsuitoefening. Het totaaloordeel (dat zich beperkt tot uitsluitend onvoldoende of voldoende) over de gehele organisatie is: voldoende (‘groen’)." Uiteraard stemt deze uitkomst tot grote tevredenheid.

Beoordeling stelsel van kwaliteitsbeheersing

Jaarlijks beoordeelt het SRA het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de gehele accountantspraktijk (controle en samenstel) voor zover dit het niet-wettelijk controledomein betreft. Doorgaans gebeurt dit in het voorjaar door middel van een zogeheten ontwikkelingsgesprek. Eens in de zes jaar vindt er een uitgebreide toetsing plaats waarbij ook de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing wordt beoordeeld door middel van dossierreviews.

In 2022 heeft het zesjaarlijkse onderzoek plaatsgevonden met als uitkomst dat het stelstel van kwaliteitsbeheersing voldoet. Daarom heeft SRA in 2023 alleen een ontwikkelingsgesprek gevoerd. Dit gesprek was voor SRA geen aanleiding om nader onderzoek te doen.

Kwaliteit wettelijke controlepraktijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bij Alfa Accountants B.V.  een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de frauderisicoanalyse bij enkele wettelijke controles met boekjaar 2021. In 2023 hebben wij het definitieve onderzoeksrapport ontvangen, waaruit blijkt dat uit het onderzoek zowel sterke punten (mogelijke good practices) als bevindingen en verbeterpunten (aanbevelingen) volgen. We willen de sterke punten vasthouden en van de bevindingen en verbeterpunten leren. 

Sinds 1 januari 2022 houdt de AFM toezicht op de kwaliteit van onze wettelijke controles. Wij waarborgen onze kwaliteit onder meer met een eigen Bureau Vaktechniek Controlepraktijk (BVC), een externe compliance officer en diverse kwaliteitsonderzoeken. Naast de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s), inspecties en coaching zijn dit ook themagerichte onderzoeken. Belangrijkste verbeterpunten zijn documentatie en procesbewaking. In 2022 hebben wij ‘leren van elkaar’ centraal gesteld, waarin ook uitkomsten van onderzoeken worden meegenomen en oorzaakanalyses zijn uitgevoerd naar aanleiding van de inspecties.

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB)

15

Inspecties (IKO’s)

3, waarvan 3 voldoende.

Themagerichte onderzoeken

Wwft

Claims

   

Onderhanden per 1 januari 2023

11

 

Afgehandeld

2

 

Onderhanden > 1 jaar

 

9

   

Ontvangen in 2023

4

 

Afgehandeld

4

 

Onderhanden < 1 jaar

 

0

Totaal onderhanden per 31 december 2023

 

9

Kort na 31 december 2023 is in 1 openstaande kwestie een schikking getroffen. Van de overige 8 onderhanden claims vinden er 7 hun oorsprong voor 1 januari 2022. In alle 8 openstaande kwesties is het wachten op initiatief van de klager om de claim nader te onderbouwen.