Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bestuur en duurzaamheid

De algemene governance structuren binnen Alfa en de rol en samenstelling van bestuurlijke en toezichthoudende organen komen aan bod in verschillende paragrafen elders in dit verslag, waaronder de paragrafen over de Structuur van Alfa, Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, Ondernemingsraad

Structuur en borging van duurzaamheid in de organisatie [ESRS 2 GOV]

In lijn met de criteria vanuit B Corp heeft Alfa in haar statuten laten opnemen dat ze in haar bedrijfsvoering en activiteiten een significant positieve invloed wil hebben op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid. Dit betekent ook dat bij Alfa iedereen verantwoordelijk is voor de duurzame ontwikkeling van de organisatie en dat we van al onze mensen verwachten dat ze in al hun activiteiten en beslissingen ook rekening houden met de belangen van de samenleving. Onze aansturing en inspanningen op duurzaamheidsgebied hebben we binnen onze organisatie als volgt belegd:

  • Aansturing en omgang met duurzaamheidsonderwerpen door de bestuurs- en toezichthoudende organen binnen Alfa maakt integraal deel uit van de algemene focus en sturing op de thema’s en doelen van het beleidsplan.

  • Aanvullend op de algemene governance structuren hebben wij de algehele sturing en coördinatie op duurzaamheid voor een belangrijk deel geborgd via de commissie duurzaamheid. De commissie richt zich op duurzaamheid in onze dienstverlening. De commissie bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur en een vertegenwoordiging vanuit de centrale staf en lokale kantoordirecties en rapporteert aan de Raad van Bestuur. 

  • De algehele sturing en coördinatie op duurzaamheid binnen onze interne organisatie en facilitaire processen wordt geborgd via de werkgroep duurzaamheid. Deze rapporteert eveneens aan de Raad van Bestuur en bestaat uit dezelfde mensen als de commissie, met uitzondering van de lokale directieleden.

  • Naast de centrale aansturing hebben we op ook in het land op de kantoren lokale projectleiders duurzaamheid en in veel gevallen een team van meerdere collega’s die zich inzetten op dit thema.

  • Specifiek voor extra aandacht de komende tijd op gebied van de CSRD hebben we daarnaast een stuurgroep CSRD. Deze rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en ziet toe op de verschillende deelprojecten rondom CSRD en de samenhang daartussen. 

Duurzaamheid in beleidsplan 2022-2025 
Binnen het Alfa beleidsplan 2022-2025 is duurzaamheid, naast dat deze ook onderdeel uitmaakt van de algemene beleidspunten op het gebied van bijvoorbeeld strategie, procesaansturing, HRM of marktbenadering, als afzonderlijk thema opgenomen. Hieronder vallen verschillende interne en externe doelen die wij hebben gesteld. In de paragrafen over de betreffende onderwerpen elders in dit verslag wordt hier nader op ingegaan.

Dashboard voor sturing op duurzaamheid
Sinds 2023 zijn er twee duurzame KPI's toegevoegd aan ons dashboard, gericht op omzet uit duurzaamheidsadvies en het aantal klanten dat duurzaamheidstransities bespreekt. Deze KPI's helpen ons om beter te sturen op duurzaamheid. 

Vooruitzicht en verwachtingen 2024 

Hoewel onze interne governance processen momenteel vooral gericht zijn op financiële prestaties, willen we duurzaamheid in de toekomst meer integreren in deze processen. Vooruitkijkend naar 2024 staan we voor de uitdaging van een fusie, waarbij we blijven investeren in onze medewerkers. We bereiden ons voor op de CSRD-wetgeving voor verplichte duurzaamheidsrapportage in ons jaarverslag van 2026 (over 2025), waarbij we al stappen hebben gezet om ons hierop voor te bereiden. We delen onze ervaringen en inzichten graag met onze klanten en partners. 

Integratie van duurzaamheid in beloningsregelingen [ESRS 2 GOV-3]

Ons bedrijfsbeleid is niet gebaseerd op een directe koppeling tussen beloning en specifieke afgebakende resultaten. Ook onze duurzaamheidsprestaties spelen hierdoor geen herkenbare rol in onze beloningsregeling. Het is weliswaar mogelijk dat er enkele uitzonderingen bestaan waarin wel sprake is van een prestatieafhankelijke bonus of beloning, maar in algemene zin wordt variabele beloning of prestatiebeloning binnen Alfa niet of nauwelijks als sturingsmiddel ingezet.

Risicobeheersing en interne controles voor duurzaamheidsrapportage [ESRS 2 GOV-5]

De interne risicomanagement-, controle- en rapportageprocessen zijn op dit moment primair gericht op financiële prestaties, onze dienstverlening, en HRM data. De komende tijd willen wij de te rapporteren duurzaamheidsindicatoren uitbreiden en verder professionaliseren binnen onze interne governance processen.