Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Het waardecreatiemodel van Alfa

Hoe wij waarde creëren [ESRS 2 SBM-1]

Onze missie en visie

'Alfa is een brede zakelijke dienstverlener die duurzaam waarde creëert voor klanten, medewerkers en de samenleving.'  Wat wij hiermee bedoelen hebben we uitgebreider toegelicht onder de paragraaf over de missie en visie en strategie van Alfa.

Hier geven wij invulling aan door middel van accountancy- en advieswerkzaamheden voor ondernemers in het mkb en de agrarische sector. Elders in dit verslag gaan wij nader in op de werkzaamheden die wij verrichten en de klantgroepen die wij hierbij bedienen.

In de waardeketen faciliteert Alfa de professionaliteit van de bedrijfskundige, administratieve en fiscale processen van de mkb ondernemer en voegt betrouwbaarheid toe aan het maatschappelijk verkeer.

Alfa is niet gericht op of actief in controversiële sectoren zoals benoemd in ESRS 2 paragraaf 40d. Een beperkte mogelijke uitzondering hierop is het feit dat wij ook mkb klanten bedienen die actief zijn in de handel in fossiele brandstoffen, al dan niet in de vorm van nevenactiviteit.

B Corp

Alfa is sinds 2014 een B Corp. B Corps zijn ondernemers, die naast financieel resultaat ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelen nastreven. Zij zien duurzaam ondernemen als zakendoen op een manier waarop mens, milieu en samenleving ertoe doen. Hier gaan we nader op in op deze pagina ‘Alfa is B Corp’.

Ons waardecreatiemodel

In dit verslag willen wij dus een integraal beeld willen geven van de manieren waarop wij waarde creëren en hoe het proces van waardecreatie verloopt. Dit proces hebben we daarom schematisch weergegeven in ons waardecreatiemodel. Binnen geïntegreerd verslaggeving ('integrated reporting') vormt een waardecreatiemodel een essentieel onderdeel.

Ons waardecreatiemodel hebben wij gebaseerd op het ‘zeskapitalenmodel’. Hierin onderscheiden wij zes ‘kapitalen’, die we hanteren we als kapstok om ons proces van waardecreatie nader toe te lichten. We gaan in op de volgende kapitalen:

  • Financial capital. Hierbij gaan we in op ons financieel resultaat.

  • Manufactured Capital. Voor Alfa hebben we het dan over kantoren, IT, infra en materialen. Dit onderdeel heeft de nodige overlap met onderwerpen uit de ESRS E1 rapportagestandaard over klimaat en energie.

  • Intellectual capital. Voor Alfa vertalen wij dit als vakbekwaamheid. Wij hechten veel waarde aan de vakbekwaamheid en ontwikkeling van onze mensen. Daarom investeren we veel in ontwikkelingen en opleiding van onze medewerkers en de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit onderdeel heeft veel overlap met de onderwerpen uit de volgende ESRS rapportagestandaarden: ESRS 2 (algemeen), ESRS S1 (eigen medewerkers), en ESRS G1 (governance).

  • Human capital. Voor Alfa vertalen wij dit als onze medewerkers. Het gaat dan niet alleen om zaken zoals de diversiteit binnen onze organisatie, ook om bijvoorbeeld onze bijzondere eigendomsstructuur. Dit onderdeel heeft veel overlap met de onderwerpen uit de ESRS S1 rapportagestandaard over eigen medewerkers.

  • Social capital & relationship. Voor Alfa vertalen we dit als sociaal & relaties. Dit onderdeel heeft veel overlap met de onderwerpen uit de ESRS S1 t/m S4 rapportagestandaarden. Hierbij gaan we in op onze rol in onze samenleving. We willen een goede partner zijn voor onze klanten, de lokale maatschappij, en de samenleving als geheel. Dat is ook waarom we een B Corp zijn.

  • Natural capital. Voor Alfa vertalen we dit als klimaat, natuur en milieu, of in bredere zin onze invloed op onze leefomgeving, ons natuurlijke kapitaal. Dit onderdeel heeft veel overlap met de onderwerpen uit de ESRS E1 t/m E5 rapportagestandaarden over milieuthema’s.