Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Visie: de grootse kracht van kleinschaligheid  

Alfa is een brede zakelijke dienstverlener, die duurzaam waarde creëert voor klanten, medewerkers en de samenleving. Alfa gelooft dat het lokale, kleinere ondernemerschap – en de uniciteit hiervan – de motor is van de nieuwe economie. Die motor willen wij draaiende houden en versterken.

Missie: het beste van twee werelden

Alfa wil de resultaten van ondernemers optimaliseren en op lange termijn duurzame waarde creëren. Dat doen wij door brede financiële kennis lokaal aan te bieden en te verbinden met specialistische branchekennis. De landelijke organisatie met decentrale, toegankelijke kantoren is hier volledig op ingericht. 

Terugblik 2020 door de Raad van Bestuur

Fou-Khan Tsang

Voorzitter Raad van Bestuur

Bekijk de video

Marco Vermin

Lid Raad van Bestuur

Bekijk de video

Arnoud Bosch

Lid Raad van Bestuur

Bekijk de video

2020 was voor iedereen, en ook voor Alfa, een heel bijzonder jaar. In februari werd het coronavirus geconstateerd in Nederland en we gingen massaal in een lockdown. Zowel de omzet als de resultaten waren voor Alfa in 2020 beter dan verwacht. Zo is de autonome omzet met 6,5 procent gestegen. De totale omzetgroei bedraagt 8,5 procent. Het aantal klanten groeide dit jaar met 460 en hierdoor steeg de omzet naar bijna 95 miljoen euro. Ondernemend Nederland liet in 2020 wisselende resultaten zien. 1120 klanten van Alfa maakten gebruik van de steunmaatregelen. Dat is nog relatief beperkt maar we verwachten wel dat de crisis, zeker in 2021, nog diepe sporen zal nalaten.

Raad van Commissarissen

In 2020 vonden er bestuurswisselingen plaats binnen de Raad van Commissarissen. Met de nieuwe samenstelling van toezichthouders kunnen we verder bouwen aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Alfa is in oktober 2020 genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2020/2021. Dit is de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie. Wij hebben uiteindelijk de ‘aanmoedigingsprijs’ gewonnen. “Alfa is een organisatie die elkaar zoekt om vorm te geven aan het medezeggenschap”, aldus de jury. Ook werd benoemd dat het duurzaamheidsbeleid met de internationale standaard, de organisatie is aangesloten bij B Corp, opvallend is.

Dichtbij Alfa: al 79 jaar 

Al 79 jaar staat Alfa dichtbij de ondernemer; wij steunen de lokale economie. Alfa weet als geen ander dat ondernemen niet alleen draait om de groei van je bedrijf, maar ook om je ontwikkeling als mens en maatschappij. We zijn trots op waar we vandaan komen en koesteren ons coöperatieve gedachtegoed.

Dichtbij een positieve impact

Alfa wil een brede zakelijke dienstverlener zijn, die duurzaam waarde toevoegt voor klanten, medewerkers en de samenleving. Dit betekent dat wij als B Corp zaken willen doen op een manier waarop mens, milieu en samenleving ertoe doen. Daarbij willen wij meerwaarde creëren voor de samenleving als geheel. In 2020 scoorden wij tijdens onze driejaarlijkse beoordeling met betrekking tot de certificering van B Corp 115 punten (in 2017 nog 102 punten). Met name op het gebied van werknemers behaalt Alfa een score die ver boven het gemiddelde ligt, mede omdat de organisatie voor 100 procent eigendom is van onze medewerkers.

Dichtbij onze materiële impact

Op sommige maatschappelijke thema's heeft Alfa in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering meer impact dan op andere, zoals ook volgt uit onze materialiteitsanalyse. Daarom willen wij onze aandacht vooral richten op eerlijk werk en economische groei (‘Sustainable Development Goal’ 8), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), klimaatactie en CO2 (SDG 13), leven op land (SDG 15) en vrede, justitie en sterke publieke diensten (SDG 16). Op deze thema’s kunnen wij daadwerkelijk het verschil maken.

SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei  

Dichtbij de lokale economie

Ondernemen betekent net dat stapje meer doen. Weten wat er speelt in de wereld van lokale klanten, actief kennis delen en alert zijn op mogelijkheden om die klanten te versterken. Daarom blijft Alfa graag dichtbij.  

Dichtbij medewerkersparticipatie

Alfa werkt met mensen voor mensen. Eerlijk en oprecht betrokken. Vanuit het coöperatieve gedachtegoed stimuleren we onze medewerkers om te participeren in de organisatie, waar ze vrij kunnen ondernemen en hun vak naar eigen inzicht kunnen vormgeven.  

Spoken Word door Derek Otte.

Dichtbij betrokken medewerkers

2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin alles anders werd en we als organisatie volop aandacht hebben besteed aan het betrokken en vitaal houden van onze medewerkers. Het jaar werd afgesloten met Alfa’s Christmas Show. Een uniek online kerstevent voor alle collega’s van Alfa én het gezin. Met een lach en een traan werd teruggekeken op een bijzonder en roerig jaar. Ook werd gezorgd voor een muzikale Christmas-noot, een programma voor jong en oud. Onder anderen Derek Otte verzorgde een Spoken Word.

Groeien bij Alfa

Groeien bij Alfa is ontdekken waar je gelukkig van wordt, meedenken, meepraten, maar ook energie overhouden voor privé. Ook in 2020 konden collega’s opleidingen volgen en organiseerden wij de Alfa Groeimaand.  

Dichtbij eerlijke kansen voor iedereen

We maken ons sterk voor gelijke kansen in de samenleving. Een goede werkplek hoort toegankelijk en uitnodigend te zijn voor iedereen, ongeacht geslacht, etniciteit, leeftijd of seksuele voorkeur. Alfa is er daarbij van overtuigd dat diversiteit binnen een groep tot betere afwegingen en besluitvorming leidt. 

Verrassend dichtbij: de coronaperiode

Nooit eerder is het begrip ‘dichtbij’ zo anders geweest als in 2020. Vanwege de coronacrisis werkten we zoveel mogelijk thuis. Er waren mooie, maar zeker ook verdrietige momenten. Ondanks de afstand waren we ‘verrassend dichtbij’, zowel richting medewerkers als naar klanten.

In 2020 gaf Alfa 70 webinars voor klanten en medewerkers.

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Dichtbij lokaal ondernemerschap

Alfa gelooft dat het lokale, kleinere ondernemerschap en de uniciteit hiervan de motor is van de nieuwe economie. Die motor wil zij draaiende houden en krachtiger maken.  

Dichtbij onze klanten

We behandelen onze klanten zoals wij zelf ook graag behandeld willen worden. Alfa-medewerkers geven een realistisch advies en communiceren compact en duidelijk. Klanten kunnen op ons rekenen. Als mens en als organisatie. Vandaag en morgen.  

Dichtbij duurzame impact

Alfa is een B Corp. B Corps zijn ondernemers die naast financieel resultaat ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelen nastreven, en overtuigend meer waarde willen toevoegen aan onze maatschappij dan dat ze eraan onttrekken.

Dichtbij de samenleving

Ook buiten onze dagelijkse werkzaamheden vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan een bloeiende lokale samenleving en maatschappelijke initiatieven. Op maatschappelijk gebied is Alfa afgelopen jaar onder meer betrokken geweest door ondersteuning vanuit de Alfa Foundation.

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie (Circulaire Economie)

Dichtbij een circulaire economie

Of misschien nog niet zo dichtbij. Op weg naar een circulaire economie moeten en zullen er de komende jaren en decennia nog grote stappen gemaakt gaan worden. Dit heeft niet alleen consequenties voor hoe we met goederen en grondstoffen omgaan, maar ook voor het vak van de accountant. 

SDG 13 - Klimaatactie, CO2

Dichtbij een leefbare planeet

Een stabiel klimaat is van levensbelang voor ecosystemen, onze voedselvoorziening en een functionerende samenleving. Dit vergt snelle, drastische beperking van de onnatuurlijke uitstoot van broeikasgassen. Vanuit Alfa willen we een goede voorouder zijn voor de komende generaties – en dus actief bijdragen aan het terugdringen van de broeikasgasuitstoot.  

Dichtbij Net Zero 2030 

Het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, begint met het beperken van de uitstoot van de eigen bedrijfsvoering. Wij hebben ons verbonden aan de Net Zero 2030-ambitie van B Corp, wat inhoudt dat wij uiterlijk in 2030 geen uitstoot meer willen hebben in onze eigen bedrijfsprocessen.  

Dichtbij duurzamere mobiliteit

De grootste uitstoot van broeikasgassen in onze eigen bedrijfsprocessen is het gevolg van onze mobiliteit, en dan met name de autokilometers. Collega's met een leaseauto kunnen daarom met ingang van 2021 uitsluitend nog kiezen voor auto's die niet op fossiele brandstoffen rijden. In de praktijk is dit volledig elektrisch. 

Dichtbij efficiënte huisvesting 

Na mobiliteit komt onze eigen uitstoot vooral voort uit het energieverbruik van onze kantoren. Hier werken we onder andere aan door onze panden energiezuiniger te maken en door het verbeteren van de energielabels. 

Dichtbij schone energie

Voor onze panden maken wij uitsluitend gebruik van schoon opgewekte stroom (windenergie uit Nederland) en door zelf steeds meer energie op te wekken met zonnepanelen op onze daken. 

SDG 15 - Leven op land (biodiversiteit)

Dichtbij gezonde ecosystemen 

Hoewel we er vaak onvoldoende bij stilstaan, maakt de mens deel uit van een groter ecosysteem, waarvan hij afhankelijk is voor zijn eigen voortbestaan. Voor een gezonde agrarische sector ‒ en daarmee onze voedselvoorziening ‒ zijn een vruchtbare, gezonde bodem en een functionerend ecosysteem van levensbelang. 

SDG 16 - Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Bijdragen aan eerlijk zakendoen

Alfa heeft als accountantsorganisatie een maatschappelijke functie binnen het economisch systeem. Als vertrouwenspersoon voor het maatschappelijk verkeer voegt de accountant betrouwbaarheid toe aan (financiële) informatie van bedrijven en andere organisaties. 

Kwaliteit

Wij zijn ons bewust van onze bijzondere maatschappelijke rol en de verplichtingen die daarmee samenhangen. De accountancysector heeft daarbij haar maatschappelijk rol in ogen van velen niet altijd voldoende waar kunnen maken. Een kritische blik op de kwaliteit van dienstverlening is daarom essentieel.