Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Maatregelen m.b.t. klimaat

Maatregelen en middelen wat betreft beleid ten aanzien van klimaatverandering [ESRS E1-3]

Onze CO2-reductiedoelen en maatregelen bestaan uit een combinatie van het verhogen van de energie-efficiëntie, elektrificatie, en overschakeling naar duurzamere energie. Veel individuele maatregelen zijn ook een combinatie hiervan. Het grootste deel van onze emissies wordt veroorzaakt door personenmobiliteit, gevolgd door het energiegebruik van onze huisvesting.

Onze maatregelen richten zich daarom ook vooral hierop. De belangrijkste maatregelen die we hebben genomen en nog nemen zijn:

  • Elektrische leaseauto’s. Sinds begin 2021 voegt Alfa geen leaseauto’s op fossiele brandstoffen meer toe aan het wagenpark. Alle nieuwe leaseauto's zijn volledig elektrisch. De totale leasevloot bestond eind 2023 voor 63% uit volledig elektrische leaseauto's en voor 2% uit plug-in hybride leaseauto's. Eind 2022 bedroeg dit 52% respectievelijk 6%.

  • Schonere energiemix en groene elektriciteit. Sinds 2018 kopen wij uitsluitend nog hernieuwbare en in Nederland opgewekte elektriciteit in.

  • Van 2015 tot 2019 hebben we 11 van onze kantoorpanden uitgerust met zonnepanelen. Voor nog 7 andere locaties zijn we momenteel in de voorbereiding om ook deze met zonnepanelen uit te rusten. In 2023 hebben we hiertoe voor al deze locaties constructieberekeningen laten uitvoeren aan de dakconstructie. Belemmeringen op gebied van netcongestie zorgen dat de uitrol van zonnepanelen iets minder voorspoedig verloopt dan we hadden gehoopt.

  • Gasloze kantoorpanden. Een aantal van onze kantoren zijn gasloos. Dit zijn onder andere Hardenberg, Heerhugowaard, Leeuwarden, Nijkerk, Nijverdal, Raamsdonksveer, Sneek en Leeuwarden. Onze ambitie was om de komende jaren meer panden van het gas af te halen. Netcongestie en de bijbehorende beperkingen vanuit de netbeheerders zorgen echter dat dit de komende jaren niet haalbaar is, zeker in combinatie met de benodigde uitbreiding van de oplaadcapaciteit voor elektrische auto’s.

  • Energielabels en energie-efficiëntie van kantoorpanden. Al onze kantoorpanden die nog geen energielabel C of beter hadden, hebben we de afgelopen jaren verduurzaamd of afgestoten. In 2023 had Alfa geen panden meer met een energielabel slechter dan het verplichte minimale energielabel C. We willen de energie-efficiëntie komende jaren verder verhogen. Het doel is dat alle panden uiterlijk in 2030 voldoen aan de normen van energielabel A.

  • Meetgegevens van onze slimme meters gaan we steeds actiever gebruiken om onnodig en inefficiënt energieverbruik te identificeren. Voor kantoren die nog geen slimme (gas)meter hebben, laten we de meters daarom vervangen door slimme meters. Niet alles verloopt echter voorspoedig. Aanpakken van inefficiënt energieverbruik op kantoren in weekenden of nachten blijkt in praktijk vaak uitdagend. Bijvoorbeeld doordat verschillende systemen aan elkaar verbonden zijn en daardoor niet afzonderlijk regelbaar zijn. Of doordat energiezuiniger instellen voor het ene moment zorgt voor een oncomfortabel binnenklimaat op een ander moment.

  • Thuiswerken was ook voor coronatijd al mogelijk, maar wordt sindsdien actief gefaciliteerd met een thuiswerkplek. Het is niet meer vanzelfsprekend om voor elke werkdag of voor elk overleg naar kantoor of op pad te gaan. Hierdoor worden duidelijk minder woonwerk-kilometers gemaakt. Bij zakelijke kilometers is dit effect minder goed zichtbaar.

  • Ook kleinschalig dragen we een steentje bij aan duurzame mobiliteit. Bij onze vestigingen in Wageningen en Naaldwijk staat een slimme bandenpomp die voor iedereen gratis te gebruiken is. Ook in 2023 wisten collega’s, klanten, omwonenden en gebruikers van nabijgelegen bedrijfspanden onze bandenpomp boven verwachting vaak te vinden. De pomp helpt om te besparen op brandstofgebruik en bandenslijtage. Dit draagt bij aan een schonere leefomgeving en een hogere verkeersveiligheid.

  • Interne koolstofbeprijzing. Onze ambities en voorbereidingen hierop lichten we nader toe verderop in dit hoofdstuk.

Negatieve emissies en compensatie[ESRS E1-7]

Op dit moment is er in onze bedrijfsprocessen geen sprake van negatieve emissies of broeikasgasverwijdering. Ook zetten we niet in op broeikasgasmitigatie gefinancierd uit carbon credits. We hebben geen concrete plannen om dit eerder dan 2030 anders te gaan doen. De reden hiervoor is dat we onze investeringen en inspanningen op gebied van CO2-reductie graag richten op zaken die daadwerkelijk de uitstoot van onze bedrijfsprocessen structureel naar beneden brengen.

Interne koolstofbeprijzing  [ESRS E1-8]

Introductie van een interne CO2-prijs is één van de maatregelen die we voornemens zijn, maar nog niet goed hebben kunnen implementeren. Doel is om de aandacht voor CO2-reductie zichtbaarder en tastbaarder te maken in de besluitvorming van de verschillende teams en vestigingen. Dit willen we doen door intern een schaduwprijs o.b.v. de ETS-emissiehandelsprijs inzichtelijk te maken. Hiertoe moeten verbruiksgegevens van alle energiestromen sneller en gedetailleerder beschikbaar komen. Dat wil zeggen dat we de uitstoot niet meer jaarlijks voor het bedrijf als geheel willen kunnen berekenen, maar maandelijks en per bedrijfsonderdeel. We zijn momenteel bezig de datastromen en rapportageprocessen hierop in te richten.