Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Alfa houdt toezicht, monitort en adviseert de Raad van Bestuur ten aanzien van een grote diversiteit aan thema’s. De Raad van Commissarissen beschikt daartoe over de vereiste expertise, waarbij ieder lid van de Raad van Commissarissen vanzelfsprekend zijn of haar eigen specialisme en perspectief inbrengt. Het gaat daarbij over thema’s zoals besturing van een onderneming, financiën, risicobeheersing, regelgeving, compliance, IT, operationele zaken en HR, maar ook gesignaleerde kansen en de daarbij behorende commerciële aanpak komen aan de orde. Naast de toezichthoudende en adviserende rol treedt de Raad van Commissarissen op als werkgever voor de leden van de Raad van Bestuur.  

Bericht van de Raad van Commissarissen

In 2023 heeft Alfa een opmerkelijk jaar doorgemaakt. Niet alleen werd een nieuwe strategische koers vastgesteld, maar ook werden de eerste stappen gezet richting een mogelijke fusie met ABAB. We verwachten dat deze fusie medio 2024 zal worden afgerond, resulterend in een unieke en krachtige accountants- en adviesorganisatie die tot de top 10 van Nederland behoort. Zoals in het jaarverslag van 2022 al werd aangegeven, was Alfa gestart met een strategische heroriëntatie vanwege de marktomstandigheden. Hoe verhouden de krapte op de arbeidsmarkt, de grote technologische veranderingen, de nieuwe rol van de accountant op het gebied van duurzaamheid en de opkomst van private equity zich tot een accountantsorganisatie die volledig in handen is van haar medewerkers? De Raad van Bestuur heeft samen met een extern bureau een antwoord op deze vraag geformuleerd, terwijl de Raad van Commissarissen in haar rol als toezichthouder heeft bijgedragen aan een adviserende rol in dit proces.

Naast de strategische heroriëntatie en de fusie waren er nog andere ontwikkelingen die de aandacht van de Raad van Commissarissen hadden. De overnames van O-twee en EB portaal waren belangrijk voor de uitbreiding en verdieping van het portfolio. Door de overname van O-twee heeft Alfa niet alleen een fijne groep nieuwe collega's verwelkomd, maar ook twee mooie nieuwe locaties in Dordrecht en Culemborg erbij gekregen. De lopende strategische programma's voor het uitgebreide automatiseren van ons primaire proces en het nog proactiever benaderen van klanten zijn succesvol geïntegreerd binnen onze organisatie. Dit legt een stevige basis voor verdere ontwikkeling in lijn met onze nieuwe strategie. Bovendien is het goed om te constateren dat er voortgang is geboekt in de verdere professionalisering van zowel onze vestigingen verspreid over het land als ons hoofdkantoor.

De omzet is met 16 procent gestegen, zowel door overnames als door autonome groei, en bedraagt nu ruim 123 miljoen euro. Dit is een mooie prestatie in een competitieve markt. Het resultaat na belastingen van 8 miljoen euro ligt in lijn met de verwachtingen, rekening houdend met de extra kosten van de overnames en de investeringen in strategische programma’s.

Samenstelling

Alfa streeft zowel in de Raad van Bestuur als in de Raad van Commissarissen naar een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen. Bij het opvullen van toekomstige vacatures binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zal het principe van een evenwichtige samenstelling in de afwegingen steeds worden meegenomen. In 2023 zijn er een aantal mutaties geweest die wij hierna zullen toelichten.

De Raad van Commissarissen van Alfa bestaat uit mr. Peter Ruys (voorzitter), mr. Jaap Wielaart (vice-voorzitter), drs. Jeroen Kamphuis RA en drs. Angèle Loomans BSc. De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans vijf keer per jaar met de Raad van Bestuur en plant daarnaast specifieke bijeenkomsten met bijvoorbeeld directievoorzitters, de Ondernemingsraad en de externe accountant van Alfa. De Raad van Commissarissen werkt met de volgende commissies: Audit & Risk commissie, HR-commissie, Benoemings-/remuneratiecommissie. 

Peter Ruys is directeur en oprichter van ZorgKiezer.nl, Hypotheek24.nl en DeGoedkoopsteNotaris.nl. Hij publiceert regelmatig over de gezondheidszorg en verzekeringen en wil daarmee het maatschappelijk debat stimuleren. Daarnaast is hij regelmatig spreker op congressen over innovatie in de financiële wereld en de zorg. Ook is hij een veel gevraagd deskundige over de zorg en aan zijn werk gerelateerde financiële onderwerpen bij diverse televisieprogramma en dagbladen. Sinds december 2023 is Peter voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Jaap Wielaart heeft 25 jaar voor de Rabobank groep gewerkt in verschillende senior executive posities en daarmee een brede ervaring in de financiële dienstverlening. Momenteel is hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van een grote zorginstelling in Zeeland, met de naam Amarijn. Naast vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Alfa is Jaap ook lid van de Raad van Toezicht van The Hague Security Delta en lid van het bestuur Stichting Administratiekantoor Rabobank Certificaten. Een ervaren bestuurder en commissaris/toezichthouder met veel kennis van de financiële sector, een groot (regionaal) netwerk en veel bedrijfsmatige kennis. Jaap Wielaart: "de rode draad in mijn activiteiten is dat ik me zeer betrokken weet op instellingen en bedrijven met een belangrijke maatschappelijke en publieke betekenis. Mijn bijdrage aan Alfa geeft hier ook een extra dimensie aan."

Jeroen Kamphuis is gespecialiseerd in kwaliteit en risk management en bouwde zijn expertise op tijdens zijn 30-jarige carrière bij EY. Hij bekleedde diverse bestuurlijke functies, waaronder partner van de Assurancepraktijk in Rotterdam, Den Haag en Naaldwijk. Sinds 1 oktober 2020 werkt Jeroen als zelfstandig adviseur, coach en toezichthouder. Jeroen Kamphuis: “Vanuit mijn commissarisrol maak ik graag de verdiepingsslag, waar het gaat om toezicht op – en klankborden met – het bestuur. Mijn bestuurlijke ervaring en kennis van wet- en regelgeving komen daarbij uiteraard goed van pas.” 

Angèle Loomans is organisatieadviseur, strategisch bestuurder en toezichthouder met ruim 25 jaar ervaring in een groot aantal (inter)nationale bedrijfstakken en is onder meer gastdocent HR en Verandermanagement aan Nyenrode University. Als dochter van een accountant heeft ze altijd affiniteit met accountancy gehad, maar aandacht voor de factor mens binnen verandertrajecten is dé rode draad binnen haar carrière. Angèle Loomans: “De accountancysector ligt de laatste jaren stevig onder het vergrootglas. Ik lever graag een bijdrage aan het versterken van een kwaliteitsgerichte cultuur, waarbij continu evalueren en leren vanzelfsprekend is. Vanuit mijn kennis en kunde adviseer ik bestuurders over de wijze waarop Alfa een aantrekkelijke werkgever is en blijft voor de professionals.” 

Rol van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft in haar toezichthoudende rol een terugkerend aantal thema’s waar gedurende het jaar aandacht aan wordt besteed. Daarbij wordt gewerkt met een jaarkalender die ervoor zorgt dat er geen onderwerpen onbesproken blijven. De agenda wordt, naast de punten uit de jaarkalender, aangevuld met actualiteiten vanuit de periodecijfers, marktontwikkelingen en -kansen, en belangrijke programma’s en onderwerpen zoals duurzaam ondernemen, kwaliteit, cybersecurity, medewerkers- en klanttevredenheid en technologische ontwikkelingen.

Overzicht bijeenkomsten 2023

In 2023 heeft de Raad van Commissarissen zes keer regulier vergaderd en heeft daarnaast negen specifieke bijeenkomsten gehad. In het hiernavolgende overzicht staat een korte toelichting op een aantal bijeenkomsten en met welke partijen aanvullend is overlegd.  

Datum  

Type vergadering  

RvB  

Externe Accountant  

Ondernemingsraad  

Compliance- officer  

24 januari

Specifiek

X  

   

1 februari

Specifiek

    

7 april

Regulier

X

   

17 april

Specifiek

  

X

 

20 april  

AVA en regulier  

X  

  

4 mei

Specifiek  

   

22 juni

Regulier  

X  

  

X

15 augustus

Specifiek

X  

   

21 september

Regulier

   

20 oktober

Specifiek

X   

   

7 november

Specifiek

X

   

9 november

Regulier

X

   

28 november

Specifiek

  

X

 

8 december

Specifiek

X

   

20 december

Regulier

X

   

Toelichting bijeenkomsten 

Een korte toelichting op de inhoud van enkele bijeenkomsten:  

  • In 2023 is de Raad van Commissarissen zesmaal in reguliere zitting bijeengeweest.  

  • De Raad van Commissarissen kwam buiten deze zes vergaderingen nog negenmaal extra bijeen. Deze extra bijeenkomsten stonden zowel in het teken van de nieuwe strategie als later in het jaar vanwege de voorgenomen fusie met ABAB.  

  • De Raad van Commissarissen heeft één keer een bijeenkomst gehad met de Ondernemingsraad zonder de Raad van Bestuur en eenmaal is een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen aanwezig geweest bij een reguliere overlegvergadering tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur. Mede op basis daarvan kan worden geconcludeerd dat het overleg tussen de Ondernemingsraad en Raad van Bestuur op constructieve wijze verloopt. 

  • In de vergadering van juni heeft de compliance-officer het compliance verslag besproken met de voltallige Raad van Commissarissen. 

  • De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur ook op individuele basis contact gehad met sleutelfunctionarissen in het bedrijf. 

  • De Audit Commissie is in 2023 viermaal bijeengeweest in een reguliere vergadering. Tijdens deze vergaderingen zijn vooral de financiële en duurzaamheidsverslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de frauderapportage, het auditplan van de externe accountant, de management letter en het kwaliteitssysteem besproken. 

Personele mutaties

Op 1 september 2023 is Sandra Berendsen gestopt als lid van de Raad van Commissarissen van Alfa. Zij is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van KPMG Nederland. Als gevolg van deze benoeming heeft zij per direct haar functie als lid van de Raad van Commissarissen van Alfa Top-Holding neergelegd. Langs deze weg willen wij Sandra bedanken voor haar jarenlange bijdrage binnen de Raad van Commissarissen. 

Dankwoord

Namens de Raad van Commissarissen willen wij onze oprechte dank uitspreken aan alle medewerkers voor hun buitengewone inzet. Ondanks de uitdagende arbeidsmarkt met vacatures, is een stijging in omzet gerealiseerd. De inzet, toewijding en samenwerking hebben geleid tot waardevolle resultaten en positieve veranderingen. We zijn trots op de prestaties van het afgelopen jaar en kijken met vertrouwen naar de toekomst. Laten we blijven streven naar het maken van duurzame impact en succes voor onze organisatie. 

Wageningen, 18 april 2024

Namens de Raad van Commissarissen,

mr. P.H. Ruys

mr. J. Wielaart       

drs. A.G.M. Loomans BSc

drs. J.F.M. Kamphuis RA