Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Risicomanagement

Risicomanagement is voor Alfa van groot belang. We streven naar duidelijk inzicht in de strategische en operationele risico’s voor de organisatie, ons businessmodel en de veranderingen in de relevante markten waarbinnen we actief zijn. Daarbij willen we aan onze belanghebbenden helder kunnen uitleggen hoe we risico’s beheersen en ermee omgaan.

Risico-evaluatie en -analyse

Jaarlijks evalueert en analyseert de Raad van Bestuur de risico’s, waarbij steeds wordt gekeken of er nieuwe risico’s zijn ontstaan. Hierbij gebruiken we onder andere de jaarlijkse risicomonitor van het World Economic Forum. Extra aandacht krijgen risico’s rondom IT-gerelateerde zaken, opgesplitst naar privacy en datakwaliteit (AVG), stabiliteit en continuïteit en cybercrime. Andere risicofactoren zijn het verlies van de Alfa-cultuur, de risico’s rondom overnames en de klimaatverandering. Bij elk risico bekijken we of het wordt beheerst door de interne maatregelen die we al hebben genomen. 

Dashboard met ‘risico-kpi’s’

In 2020 is in het kader van de coronacrisis een dashboard ontwikkeld dat de trends van een aantal kritische performance indicatoren laat zien. Ook in 2023 is het dashboard nauwlettend gevolgd om zo nodig tijdig maatregelen te kunnen treffen. 

Een belangrijk risico in onze sector blijft de beschikbaarheid van professionals. Daarnaast kenmerkt de Alfa organisatie zich door een decentrale structuur. Dit vraagt inherent vanuit het perspectief van risicomanagement om extra maatregelen die in een meer centraal gestuurde organisatie eenvoudiger zijn in te bedden in de organisatie.

Hieronder hebben wij de belangrijkste risico's opgenomen:

Aandachtsgebied

Risico

Soort

Impact

Rest

Appetite

Mitigerende

    

Risico

 

maatregelen

Vertegenwoordiging in specifieke branches en sectoren

Te grote omzetafhankelijkheid, waardoor bij negatieve ontwikkelingen in branche of sector ook Alfa wordt geraakt

strategisch, financieel

Middel

Middel

Middel

Investeren in nieuwe sectoren, waardoor we onze kwetsbaarheid verkleinen in een aantal sectoren/branches waarin we nu actief zijn

Hoge mate van automatisering

      

Operationele beschikbaarheid en continuïteit van de ICT-omgeving

Continuïteit bedrijfsvoering korte termijn

operationeel

Hoog

Middel

Middel

Migratie van ICT naar de cloud

Cybercrime

Continuïteit bedrijfsvoering korte termijn, negatieve publiciteit

operationeel

Hoog

Middel

Middel

Jaarlijkse pentest, monitoring systemen uitbesteed. ISO 27001

Voldoen aan regelgeving rondom privacy en datakwaliteit

Negatieve publiciteit of boete

operationeel

Hoog

Middel

Middel

Continue monitoring

Toenemende regeldruk in zowel assurance- als samenstelpraktijk

Verlies van licentie of boete van de toezichthouder

operationeel

Middel

Middel

Middel

Kwaliteitsbeheersingssysteem, jaarlijkse interne reviews

Transformatie van accountants- naar meer advieskantoor

Continuïteit bedrijfsvoering lange termijn

strategisch, financieel

Hoog

Middel

Middel

Beleidsprogramma PAK

Schaarste aan professionals

Klant- en omzetverlies als er een kwantitatief of kwalitatief tekort is

strategisch, financieel

Hoog

Middel

Middel

Investeren in recruitment, centraal en lokaal door o.a. regiorecruiters. Eigen MD-ontwikkeltraject, profilering via arbeidsmarktcampagne

Wijziging economisch klimaat

Continuïteit bedrijfsvoering

financieel

Middel

Laag

Middel

Structurele aanpak van salesorganisatie

Up-to-date businessmodel

Continuïteit bedrijfsvoering lange termijn

financieel

Hoog

Middel

Middel

Nieuwe businessmodellen en verdienmodellen zijn in ontwikkeling. Benchmarking met soortgelijke dienstverleners

Epidemie of pandemie

Continuïteit bedrijfsvoering korte termijn, verlies van klanten en omzet, die hierdoor geraakt wordt

financieel, operationeel

Hoog

Middel

Laag

Diversiteit in sectoren en branches waarin klanten bediend worden, mogelijkheid tot thuiswerken

Claims

Continuïteit bedrijfsvoering, fluctuerend resultaat

financieel

Middel

Laag

Laag

Aansprakelijkheid is verzekerd

Teruglopen van participaties van medewerkers

Gebrek aan risicodragend kapitaal kan leiden tot continuïteitsrisico's

compliance, financieel

Hoog

Middel

Middel

Aantrekkelijk houden van de regeling, o.a. door kerncertificaten, gezond dividendbeleid

Bezit onroerend goed

Risico van waardeverlies als gevolg van sociale of marktontwikkelingen

operationeel, financieel

Middel

Laag

Laag

Duidelijke visie op bezit onroerend goed, herbezinning op vastgoedbeleid in het kader van hybride werken

Verlies van de cultuur

Verlies van gekwalificeerde medewerkers

operationeel

Middel

Laag

Laag

Continue aandacht voor de belangrijke cultuurdrivers en deze met interventies bijsturen

Achterblijvende acquisitieresultaten

Te weinig nieuwe omzet om verval in de portefeuille op te vangen, waardoor leegloop en financieel verlies ontstaan

strategisch

Hoog

Laag

Laag

Voortdurend investeren in salesorganisatie

Klimaatverandering

Onvoldoende inspelen op de gevolgen, waardoor Alfa zich onvoldoende weet te profileren als duurzaamste accountant

financieel

Middel

Middel

Middel

Onderzoek impact op bedrijfsvoering klanten

Toetreden van een disruptieve partij

Omzetverlies korte termijn en continuïteit lange termijn

strategisch

Hoog

Middel

Middel

Scherpe aandacht ontwikkelingen markt

Fraude (in- en extern)

Verlies van activa of een materieel onjuiste voorstelling van financiële overzichten als gevolg van opzettelijke handeling door een of meer leden van het management, met governance belaste personen, werknemers of derden, waarbij gebruik wordt gemaakt van misleiding teneinde een onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen

operationeel

Hoog

Laag

Laag

Creëren van een integere bedrijfscultuur (gedragsbevorderend), functiescheiding in de organisatie en verankeren van autorisatierechten in de ICT systemen, controle op wijziging van contactgegevens van leveranciers (preventief) en beoordelen van ontwikkelingen via rapportages (detectief)

Decentrale organisatie

De verschillen in beheersingsomgeving tussen clusters kunnen leiden tot variaties in de mate van controle binnen elk cluster, wat ook voor onduidelijkheid op het hoofdkantoor kan zorgen over welke beheersingsmaatregelen door welke clusters worden toegepast.

operationeel, financieel

Middel

Middel

Middel

Protocol om te komen tot maandcijfers en jaarrekening voor de hele organisatie