Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Grondstoffen & Circulaire economie

Grondstoffen : Verantwoorde productie en consumptie [ESRS E5]

Om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden en welvaart te bieden, is een transitie noodzakelijk: die naar een koolstofarme energievoorziening, een circulaire economie en meer circulaire landbouw. In een circulaire economie worden grondstoffen niet verbruikt maar steeds opnieuw gebruikt, wat hoogwaardig hergebruik vraagt. 

Europese en nationale doelen streven naar een volledig circulaire economie in 2050, waarbij we tegen 2030 halverwege zouden moeten zijn. Deze transitie wordt niet alleen voor grote bedrijven of overheden relevant, maar ook voor het mkb. 

Beleid ten aanzien van materiaalgebruik en circulaire economie [ESRS E5-1]

De overgang naar een circulaire economie heeft grote gevolgen, niet alleen voor hoe we materialen gebruiken, maar ook voor het accountancy-vak. Veel klanten van Alfa zijn werkzaam in de productieketens van bijvoorbeeld voedsel. Of ze kunnen – net als wijzelf – binnen hun dagelijks handelen bijdragen aan duurzamere productie- en consumptiepatronen. In de circulaire economie veranderen bedrijfsmodellen, waardeketens en waardebegrippen. Het economische systeem en de bijbehorende boekhoudregels zijn nog niet toegerust op een circulaire economie. Alfa wil impact maken op de kennisontwikkeling op dit gebied, zowel intern als extern. We willen proactief advies geven aan klanten die voorop willen lopen.

Ons beleid op het gebied van materiaalgebruik binnen de eigen organisatie ziet met name toe op inkoop en afvalscheiding waarbij we bewustere keuzes willen maken, dit lichten we nader toe verderop in dit hoofdstuk onder ‘doelen’.

Acties, Maatregelen en middelen inzake materiaalgebruik en circulaire economie  [ESRS E5-2]

Hoewel circulariteit belangrijk is voor ons vakgebied, merken we dat het in de praktijk nog niet genoeg aandacht krijgt in gesprekken met klanten. Ook niet bij klanten voor wie het relevant is voor hun toekomstige bedrijfsontwikkeling. In 2023 hebben we een duurzaamheidstraining georganiseerd voor al onze medewerkers, waarbij circulariteit één van de behandelde onderwerpen was. Hierdoor zijn medewerkers zich meer bewust geworden van het belang en hun rol hierin. Toch vinden veel medewerkers het nog lastig om dit concreet te maken in klantgesprekken, ook omdat boekhoudregels en fiscale regelgeving nog onvoldoende zijn toegerust op een circulaire economie.

Ook in samenwerking met anderen zetten we ons daarom in om barrières voor de overgang naar een circulaire economie te identificeren en te verlagen. Dit doen we door deel te nemen aan bedrijfsoverstijgende onderzoeks- en ontwikkelinitiatieven, zoals de Coalition Circular Accounting (CCA). Zo hebben we in 2023 onder andere bijgedragen aan een whitepaper (met Nederlandse vertaling) over circulaire rapportage op grond van ESRS S5.

Doelen wat betreft materiaalgebruik en circulaire economie  [ESRS E5-3]

Bij Alfa hebben we doelen gesteld op gebied van circulaire economie en materiaalgebruik, met de nadruk op inkoop en afvalscheiding.

  • Voor inkoop streven we ernaar om tegen 2025 bij minstens driekwart van onze grote aankopen (van meer dan 1.000 euro per jaar) concrete duurzaamheidscriteria toe te passen, waarbij circulariteit een onderdeel is.

  • Voor afval streven we ernaar om tegen 2025 onze totale afvalhoeveelheid te halveren ten opzichte van 2019, waarbij bedrijfs- en restafval minder dan 25% uitmaakt.

Hoewel we hier in voorgaande jaren aandacht aan hebben besteed, hebben de resultaten nog niet het gewenste niveau bereikt. We hopen in de tweede helft van 2024 grotere vooruitgang te boeken. 

Materiaalinstromen [ESRS E5-4]

Als dienstverlenende organisatie heeft Alfa een beperkte instroom van materialen en grondstoffen vergeleken met productiebedrijven. Onze materialen omvatten kantoorgebouwen, inventaris, bedrijfsauto's, IT-apparatuur, papier en kantoorartikelen. 

Om verantwoorde consumptie en productie te bevorderen, streven we naar bewuste keuzes in ons inkoopproces en zoeken we naar verbetermogelijkheden bij leveranciers. Hoewel dit deels al gebeurt, willen we ons inkoopbeleid verder structureren en verbeteren. Dit willen we doen binnen de algemenere herinrichting van verschillende bedrijfsprocessen als onderdeel van de voorgenomen fusie met ABAB. 

Materiaaluitstromen [ESRS E5-5]

Alfa, als dienstverlenende organisatie, produceert minder materiaal en grondstoffen in vergelijking met productiebedrijven. Bij onze uitstroom van materialen gaat het voor een deel om nog bruikbare zaken die wij van de hand doen en daarna door anderen gebruikt blijven worden, zoals kantoorpanden, leaseauto’s, computerapparatuur en telefoons. Een ander deel van onze uitstroom betreft afval, zowel van dagelijkse activiteiten als van verbouwingen en vervangingen. Omdat wij een netwerk van relatief kleine kantoren hebben, beschikken wij niet over toereikende kwantitatieve gegevens van onze afvalstromen. Deze worden vooralsnog niet of nauwelijks verstrekt door onze afvalverwerkers.

Om materialen circulair te maken is een goede afvalscheiding essentieel. Hoewel onze scheiding van grotere afvalstromen over het algemeen goed is, zijn er verbeteringen mogelijk voor kleinere en incidentele afvalstromen per locatie. We streven ernaar deze verbeteringen door te voeren in de tweede helft van 2024. Dit willen we doen binnen de algemenere herinrichting van bedrijfsprocessen als onderdeel van de voorgenomen fusie.