Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans per 31 december 2023

(voor resultaatbestemming)

ACTIVA (in €)

 

31 december 2023

31 december 2022

    

Vaste activa

   

Financiële vaste activa

[22]

76.195.782

69.316.995

    

Vlottende activa

   

Vorderingen

[23]

3.001.384

3.870.717

    

Liquide middelen

[24]

157.279

1.397.775

    

Totaal activa

 

79.354.445

74.585.487

PASSIVA (in €)

 

31 december 2023

31 december 2022

    

Eigen vermogen

[25]

  

Gestort en opgevraagd kapitaal

 

3.240.000

3.240.000

Agio

 

17.753.724

17.753.724

Herwaarderingsreserve

 

783.578

930.498

Overige reserves

 

50.323.544

47.051.900

Onverdeeld resultaat

 

7.854.292

9.884.018

Certificaten in portefeuille

 

(7.742.141)

(8.348.696)

  

72.212.997

70.511.444

    

Langlopende schulden

   

Overige schulden

[26]

6.306.870

3.337.114

    

Kortlopende schulden

[27]

834.578

736.929

    

Totaal passiva

 

79.354.445

74.585.487