Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Continuïteit en fraude

De jaarrekening is opgemaakt op basis van de veronderstelling van continuïteit. 

De Raad van Bestuur van Alfa Top-Holding B.V. heeft als doel om de continuïteit van haar dienstverlening te waarborgen. Hierbij worden zowel operationele als financiële aspecten in ogenschouw genomen. Er is door de Raad van Bestuur een risicoanalyse opgesteld waarin de risico’s en de mogelijke impact voor de continuïteit zo goed mogelijk zijn ingeschat. Op basis van de risicobereidheid zijn maatregelen getroffen om de risico’s tot het gewenste niveau te mitigeren.

2023 was een goed jaar voor Alfa Top-Holding B.V. De belangrijkste kengetallen in het kader van de continuïteitsveronderstelling zijn ultimo 2023 als volgt (gebaseerd op de definitieve geconsolideerde jaarrekening 2023 van Alfa Top-Holding B.V.):

  • Groepsvermogen: 72,2 miljoen euro (2022: 70,5 miljoen euro)

  • Resultaat: 7,9 miljoen euro (2022: 9,9 miljoen euro)

  • Werkkapitaal: 32,3 miljoen euro (2022: 36,3 miljoen euro)

  • Solvabiliteit: 70,3 procent (2022: 71,8 procent)

Liquiditeit

  • Operationele kasstroom: 11,7 miljoen euro (2022: 9,9 miljoen euro)

  • Current ratio: 2,3 (2022: 2,7)

  • Quick ratio: 2,3 (2022: 2,7)

Met uitsluitend een langlopende achtergestelde lening bij Stichting Alfa Omega waar de rente en aflossing afgelopen jaren telkens op tijd zijn voldaan is Alfa in financieel opzicht een kerngezonde onderneming. Op basis van de meerjarenprognose is onze verwachting dat Alfa ook in de (nabije) toekomst blijft voldoen aan haar betalingsverplichtingen en dat de organisatie voldoende kasstromen blijft genereren om aan haar verplichtingen te blijven voldoen.

Op grond hiervan is de Raad van Bestuur van mening dat de continuïteit van Alfa Top-Holding B.V. en haar onderliggende dochtermaatschappijen is gewaarborgd. 

Fraude en onregelmatigheden

De Raad van Bestuur van Alfa Top-Holding B.V. is zich bewust van het inherente risico van fraude dat zij, zowel intern als extern, loopt bij het uitvoeren van haar dienstverlening.

De Raad van Bestuur heeft in 2023 de frauderisicoanalyse herijkt. Hieruit bleek niet dat op onderdelen in de bedrijfsvoering sprake is van een hoger dan gewenst risico op non-compliance. Aangezien er bij een accountantsorganisatie inherent een verhoogd risico bestaat ten aanzien van waardering en juistheid van de nog te factureren bedragen, is daar in deze risicoanalyse in het bijzonder aandacht aan besteed. Voor zover er in de managementletter van de externe accountant risico’s zijn geconstateerd die op korte termijn aandacht vereisen, zijn deze maatregelen inmiddels geïmplementeerd.

Externe partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat Alfa Top-Holding B.V. en haar medewerkers op een betrouwbare, eerlijke en zorgvuldige manier zaken doen. Hoewel Alfa (nog) niet beschikt over een gedragscode wordt in de met de arbeidsovereenkomst verbonden personeelsgids vermeld dat de werknemer gehouden is aan de bepalingen van de gedrags- en beroepsregels voor accountants.

Naar aanleiding van nieuwsberichten rondom fraude heeft de Raad van Bestuur onderzoek gedaan naar mogelijke examenfraude binnen Alfa. Uit dit onderzoek is geconcludeerd dat er geen sprake is geweest van examenfraude.

Onze (financiële) processen kenmerken zich door de aanwezigheid van functiescheiding. Hiermee voorkomen we dat slechts één persoon ongecontroleerd transacties of verplichtingen kan aangaan, autoriseren, verwerken en afwikkelen en toegang heeft tot activa.

Ondanks alle beheersingsmaatregelen resteert het risico dat management of directiemaatregelen doorbreekt en het risico van samenspanning tussen medewerkers. Transparante besluitvorming, de governance structuur, een open cultuur waarbij we elkaar durven aan te spreken, periodieke interne en externe audits op de naleving van beheersingsmaatregelen moeten er toe bijdragen dat override of controls worden gesignaleerd.

Afgelopen jaar is Alfa niet in een situatie terecht gekomen waarin sprake is geweest van een situatie van non-compliance van materieel belang.

Cybersecurity

De afgelopen jaren zijn er regelmatig berichten in de media over cyberaanvallen, gevallen van ransomware en datalekken. Gezien de activiteiten van Alfa Top-Holding B.V. heeft informatiebeveiliging vanuit de perspectieven continuïteit, fraude en privacy en daarmee samenhangende reputatie een hoge prioriteit. Om die reden heeft Alfa er dan ook voor gekozen om ISO 27001 gecertificeerd te zijn.

Tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering vinden controles plaats om vast te stellen of gewerkt wordt volgens de daarover gemaakte afspraken, waaronder de diverse protocollen voor informatiebeveiliging. Daarnaast beoordelen de security en privacy officer de kwaliteit en naleving van de getroffen beheersingsmaatregelen. Periodiek wordt de beheersing van informatiebeveiliging getoetst, zowel intern via interne audits, als extern via ISO 27001 audits. Eventuele verbeterpunten vormen de input voor verdere aanscherping en/of naleving van het informatiebeveiligingsproces.

Conclusie

De Raad van Bestuur is van mening dat, met alle analyses en getroffen beheersingsmaatregelen, de risico’s met betrekking tot een beheerste en integere bedrijfsvoering inzichtelijk zijn en op een adequate wijze worden gemitigeerd.