Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2023

(voor resultaatbestemming)

Activa (in €)

 

31 december 2023

31 december 2022

    

Vaste activa

   

Immateriële vaste activa

   

Goodwill

[1]

6.237.241

3.168.466

    

Materiële vaste activa

[2]

  

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

 

29.730.245

30.589.478

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

4.219.655

2.453.447

Vaste bedrijfsmiddelen vooruitbetaald

 

453.107

77.411

  

34.403.007

33.120.336

Financiële vaste activa

   

Overige vorderingen

[3]

4.149.755

3.649.932

    

Totaal vaste activa

 

44.790.003

39.938.734

    

Vlottende activa

   

Vorderingen

   

Vorderingen op handelsdebiteuren

[4]

10.506.005

9.518.023

Nog te factureren bedragen aan klanten

[5]

12.745.423

11.422.831

Overige vorderingen en overlopende activa

[6]

4.543.388

4.821.361

  

27.794.816

25.762.215

    

Liquide middelen

[7]

30.150.607

32.509.101

    

Totaal vlottende activa

 

57.945.423

58.271.316

    

Totaal activa

 

102.735.426

98.210.050

Passiva (in €)

 

31 december 2023

31 december 2022

    

Vermogen

   

Eigen vermogen

[8]

72.212.997

70.511.444

    

Voorzieningen

   

Voorziening overige

[9]

2.102.123

2.389.337

  

2.102.123

2.389.337

Langlopende schulden

   

Overige schulden

[10]

2.809.968

3.337.114

  

2.809.968

3.337.114

    

Kortlopende schulden

   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

1.802.064

1.980.559

Belastingen en premies sociale verzekeringen

[11]

6.579.049

6.182.967

Overige schulden en overlopende passiva

[12]

17.229.225

13.808.629

  

25.610.338

21.972.155

    

Totaal passiva

 

102.735.426

98.210.050