Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2023

(in €)

 

2023

2022

    

Netto-omzet

[13]

123.678.417

106.519.159

Overige bedrijfsopbrengsten

[14]

120.415

174.866

Som der bedrijfsopbrengsten

 

123.798.832

106.694.025

    

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

[15]

78.360.723

68.597.900

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

[16]

3.260.256

35.600

Overige waardeverminderingen van immateriële en

   

materiële vaste activa

[17]

0

(318.460)

Overige bedrijfskosten

[18]

31.451.806

24.706.988

Som der bedrijfslasten

 

113.072.785

93.022.028

    

Bedrijfsresultaat

 

10.726.047

13.671.997

    

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

[19]

196.886

10.880

Rentelasten en soortgelijke kosten

[20]

(325.397)

(451.855)

Resultaat voor belastingen

 

10.597.536

13.231.022

    

Belastingen

[21]

(2.743.244)

(3.347.004)

    

Resultaat na belastingen

 

7.854.292

9.884.018