Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen [15]

(in €)

2022

2021

   

Lonen

55.170.723

52.088.498

Sociale lasten

8.310.207

7.560.335

Pensioenlasten

5.116.970

4.875.370

 

68.597.900

64.524.203

De pensioenlasten hebben betrekking op de aan de pensioenuitvoerder betaalde premies na aftrek
van een eigen bijdrage van de medewerkers.