Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Activiteiten en structuur

Alfa is een accountants- en adviesorganisatie voor de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf, met 35 vestigingen in Nederland. In het verslagjaar is het aantal medewerkers (excl. stagiairs, oproepkrachten en gedetacheerden) licht toegenomen van 1.003 medewerkers (843 fte's ) ultimo 2019 naar 1.017 (852 fte's) ultimo 2020. De activiteiten van Alfa bestaan uit het samenstellen van jaarrekeningen en het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controleopdrachten. Daarnaast is Alfa een betrokken adviseur voor haar klanten voor onder andere fiscaal-juridische, (agro)bedrijfskundige en HRM-zaken. Alfa werkt ook over de grenzen heen binnen het wereldwijde netwerk van DFK International.

Structuur

De juridische structuur van Alfa is uniek binnen de accountancy: de eigendom is geheel in handen van haar medewerkers, die via certificaten van aandelen financieel gerechtigd zijn in de organisatie. De zeggenschap over deze aandelen ligt bij de Stichting Administratiekantoor Alfa (STAK), die ook formeel aandeelhouder is. De organisatie wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen is het toezichthoudende orgaan van de structuurvennootschap.

Medewerkers zijn eigenaar

Door de participatieregeling (MEBO) is de gehele eigendom van de Alfa-organisatie in handen van haar medewerkers. Het aantal uitstaande certificaten was ultimo 2020 met 2.953.000 certificaten nagenoeg gelijk aan vorig jaar (ultimo 2019: 2.976.000). Het rendement op de certificaten (bepaald op basis van de waarde van 1 januari) bedraagt in 2020 14,2%. Met het eigenaarschap van de medewerkers is beoogd een positieve impuls te geven aan de betrokkenheid bij Alfa en haar klanten.

Een uitgebreidere toelichting op de toegevoegde waarde van een participatieregeling in algemene zin en op de MEBO van Alfa valt te lezen op onze website.