Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dichtbij onze materiële thema's

Als B Corp streeft Alfa Accountants en Adviseurs naar duurzame waardecreatie voor klanten, medewerkers en de samenleving. In onze communicatie hierover willen we transparant zijn naar alle partijen.

Integrated reporting

Met ons online jaarverslag willen wij daarom toe naar een ‘Integrated Report’ over onze maatschappelijke impact. Een integrated report is een rapportage over de wijze waarop je als organisatie duurzaam opereert en waaruit blijkt hoe de strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde creëren. Een integrated report behoort dus inzicht te geven in thema's die substantiële invloed hebben op Alfa's vermogen om waarde te creëren op korte, middellange en lange termijn. In het verlengde daarvan levert integrated reporting ook een bijdrage aan ‘integrated thinking’ en omgekeerd. Met het huidige rapport zijn we nog niet aanbeland waar we naartoe willen, maar het is wel weer een grote stap in de gewenste richting.

Materialiteitsanalyse

In een integrated report is het zaak om te rapporteren over de zaken die ertoe doen, en waar je als organisatie een wezenlijk verschil kunt maken. Zaken die ‘materieel’ zijn, in goed jargon. Niet slechts in de ogen van het eigen management, maar juist ook in de perceptie van anderen. Daarom hebben wij eind 2019 een enquête uitgezet onder een ruimere groep van interne en externe betrokkenen en belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers, (toekomstige) medewerkers, bestuurders en maatschappelijke organisaties.
Aan hen hebben we gevraagd te prioriteren welke maatschappelijke en bestuurlijke thema's zij voor Alfa als meest relevant beschouwen om toegevoegde waarde te leveren, om ons in te verbeteren, en om onze voortgang te rapporteren.

Materialiteitsmatrix

De resultaten van deze analyse hebben wij uitgezet in onderstaande ‘materialiteitsmatrix’. Hierin wordt de relevantie in de ogen van de externe betrokkenen afgezet tegen de impact op Alfa’s vermogen tot waardecreatie.
Deze matrix hebben we gebruikt om te bepalen wat we in dit verslag wilden opnemen. Daarbij moet worden opgemerkt dat sommige zaken vooralsnog in mindere mate terugkomen, of überhaupt minder aandacht krijgen dan we zouden willen. Andere thema’s komen geheel niet voor in de matrix, maar komen desalniettemin toch terug in het verslag. Bijvoorbeeld omdat er andere redenen of verplichtingen gelden ten aanzien van publicatie, of omdat we het een logische toevoeging vonden op de rest van het verslag.

De centrale kapstok die we benutten om de inhoud van dit verslag aan op te hangen, wordt gevormd door de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. De meeste thema's die voor Alfa materieel zijn, kunnen onder zes van deze SDG's worden geschaard. Welke dit zijn en waarom, lichten we verder toe op deze pagina.

Materialiteitsmatrix

Methode

De prioritering komt voor uit een beperkte enquête onder ongeveer 25 betrokkenen, onder wie zo’n 40% externe betrokkenen. Aan hen is gevraagd om een lijst van ruim 50 per categorie geclusterde thema’s op volgorde van belangrijkheid te zetten. Omwille van de overzichtelijkheid hebben we het laagst scorende 1/3 deel van de onderwerpen in de matrix weggelaten en de schaal aangepast op de resterende items.