Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

(in €)

 

2020

2019

    

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

Bedrijfsresultaat

 

9.784.320

8.368.420

    

Aanpassingen voor

   

Afschrijvingen, waardeverminderingen en boekresultaat

[17-18]

3.724.183

3.176.773

Mutatie voorzieningen

[9-10]

(257.014)

(48.613)

  

13.251.489

11.496.580

Veranderingen in werkkapitaal

   

Mutatie financiële vaste activa

[3]

376

91.923

Mutatie onderhanden projecten

[4]

655.929

(705.394)

Mutatie vorderingen

 

156.485

(341.431)

Mutatie kortlopende schulden (exclusief banken)

 

1.019.327

924.382

  

1.832.117

(30.520)

    

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

15.083.606

11.466.060

    

Ontvangen interest

[20]

30.471

50.683

Betaalde interest

[21]

(454.331)

(465.745)

Betaalde winstbelasting

 

(3.503.720)

(1.680.749)

  

(3.927.580)

(2.095.811)

    

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

11.156.026

9.370.249

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

Investeringen in immateriële vaste activa

[1]

(108.655)

(1.957.495)

Investeringen in materiële vaste activa

[2]

(412.389)

(4.550.959)

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

[1]

0

48.200

Desinvesteringen in materiële vaste activa

[2]

638.361

62.847

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

117.317

(6.397.407)

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Aflossing achtergestelde lening

[11]

(387.468)

(358.767)

Ontvangsten uit emissie aandelen

 

0

4.030.000

Betaald dividend

 

(2.299.251)

(2.492.048)

Ontvangsten inzake verkoop certificaten

 

3.574.813

3.672.139

Betaling inzake aankoop certificaten

 

(4.007.013)

(5.884.138)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

(3.118.919)

(1.032.814)

    

Mutatie geldmiddelen

 

8.154.424

1.940.028

    

Verloop geldmiddelen

   

Stand per begin boekjaar

 

15.273.124

13.333.096

Mutatie liquide middelen

 

8.154.424

1.940.028

Stand per einde boekjaar

[7]

23.427.548

15.273.124