Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt met genoegen vast dat Alfa voor het verslagjaar 2020 haar belangrijkste strategische en financiële doelstellingen heeft gerealiseerd. De door de coronapandemie veroorzaakte bijzondere omstandigheden maakten dit extra uitdagend. Dankzij de goede ICT-infrastructuur en het beschikbaar stellen van een thuiswerkbudget konden alle medewerkers thuiswerken en kon de dienstverlening aan klanten goed doorgang vinden. Veel aandacht is uitgegaan naar het welzijn van de medewerkers, door allerlei lokale en centrale acties waaronder een prachtige kerstshow aan het einde van het jaar. Alfa is er tot op heden goed in geslaagd om de uitdagingen van de virusuitbraak het hoofd te bieden.

De behaalde omzet-resultaatstijging is groot onder de gegeven omstandigheden en mede het resultaat van de proactieve benadering van klanten. Steeds meer ondernemingen kiezen voor Alfa. Dit alles is niet iets om in dit tijdsgewricht mee op de trom te slaan; onze aandacht gaat vooral uit naar de ondernemers die het zwaar hebben door het wegvallen van omzet.

Alfa heeft in 2020 belangrijke vervolgstappen gezet op weg naar een geïntegreerde rapportage met de introductie van het impactverslag. Daarmee geeft Alfa een duidelijk signaal af dat zij duurzame bedrijfsvoering serieus neemt en zowel zakelijk als maatschappelijk waarde wil creëren voor de korte, middellange en lange termijn. De Raad van Commissarissen juicht deze strategie van harte toe.

Een mooie beloning was de nominatie voor de Driehoek 3D Trofee voor samenwerking in de driehoek RvB, RvC en OR. De jury had grote waardering voor de wijze waarop de WOR wordt toegepast en voor de focus in het bedrijf op duurzaamheid.

Personele mutaties

In 2020 is afscheid genomen van zowel Koert van der Bij als Cees Kuijvenhoven in respectievelijk de rol van CFO en voorzitter van de Raad van Commissarissen. De rol van Koert is inmiddels overgenomen door Arnoud Bosch. De Raad van Commissarissen was verheugd uit de eigen onderneming de opvolging te kunnen vervullen. Jaap Wielaart heeft de rol van voorzitter van de RvC overgenomen van Cees. Ter waarborging van de continuïteit is de zittingstermijn van Jaap Wielaart met ten minste twee jaar verlengd. Tijdens de jaarlijkse (zelf)evaluatie van de RvC is besloten om de RvC uit te breiden met 1 persoon tot in totaal 5 leden. Onder begeleiding van een extern bureau zijn vervolgens twee nieuwe leden aangetrokken, die per 1 januari 2021 zijn benoemd. Dit zijn: drs. A.G.M. (Angèle) Loomans BSc. en drs. J.F.M. (Jeroen) Kamphuis RA.

Toezicht en advies

De Raad van Commissarissen monitort en adviseert de Raad van Bestuur ten aanzien van een grote diversiteit aan thema’s. De Raad van Commissarissen beschikt daartoe over de vereiste expertise, waarbij ieder lid van de Raad van Commissarissen vanzelfsprekend zijn of haar eigen specialisme en perspectief inbrengt. Het gaat daarbij over thema’s zoals besturing van een onderneming, financiën, risicobeheersing, regelgeving, compliance, IT, operationele zaken en HR, maar we kijken ook naar gesignaleerde kansen in de markt en de commerciële aanpak die daarbij hoort. Naast de toezichthoudende en adviserende rol treedt de Raad van Commissarissen op als werkgever voor de leden van de Raad van Bestuur.

Overzicht bijeenkomsten

In 2020 heeft de Raad van Commissarissen vijf keer regulier vergaderd en daarnaast een aantal specifieke bijeenkomsten gehad. In het hierna volgende overzicht wordt duidelijk wat de aard van deze bijeenkomsten was, en met welke partijen nog aanvullend is overlegd. Daarnaast is er gesproken met enkele directievoorzitters.

Datum 

Type vergadering 

RvB 

Externe Accountant 

Ondernemingsraad 

Compliance officer 

11-02-2020

Regulier  

   

09-03-2020*  

Specifiek 

    

26-03-2020** 

Specifiek  

 

  

23-04-2020

AVA en regulier 

 

25-06-2020

Regulier  

 

17-09-2020

Regulier 

   

17-12-2020

Regulier  

X  

 

X  

 

Toelichting bijeenkomsten 

Een korte toelichting op de inhoud van enkele bijeenkomsten: 

 • Het onderwerp kwaliteitsontwikkeling binnen de samenstel- en de assurancepraktijk is in 2020 meerdere keren aan de orde gekomen tijdens de vergaderingen, evenals de ontwikkelingen in de accountancymarkt op dit gebied.  

 • Met de compliance officer zijn dit jaar tweemaal de ontwikkelingen binnen de assurancepraktijk besproken. 

 • Er is uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen van het nieuwe dienstverleningsconcept GOOTG.  

 • In de juni-vergadering is in het kader van beleidsvorming uitgebreid stilgestaan bij de onderwerpen corona 2021/2022, risicomanagement en duurzaamheid.  

 • In 2020 is er twee keer regulier overlegd met de Ondernemingsraad. 

 • Op 9 maart 2020heeft de Raad van Commissarissen zijn eigen functioneren geëvalueerd in de jaarlijkse algemene vergadering.  

 • In 2020** heeft de Raad van Commissarissen eenmaal zelfstandig overleg gevoerd met de externe accountant over de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole. Daarnaast vond de jaarlijkse algemene vergadering van de Raad van Commissarissen plaats, waar ook de leden van de STAK en de accountant aan deelnamen. 

 • Naast de reguliere bijeenkomsten is de Raad van Commissarissen in 2020 meerdere malen specifiek via video-Teams- vergaderingen met de RvB bijeen geweest met betrekking tot de Coronacrisis. 

 • Ook heeft de Raad van Commissarissen in 2020 meerdere keren vergaderd rondom het benoemen van de twee nieuwe commissarissen en de CFO.  

 • De Raad van Commissarissen heeft aan het einde van 2020 drie commissies ingesteld: de ARC-commissie, de HR (Remuneratie)-commissie en de Benoemingscommissie, met als startdatum 1 januari 2021. 

 • De Raad van Commissarissen heeft aan het eind van het jaar een lijst opgesteld van van te bespreken thema’s voor 2021. Daarmee is begonnen in de vergadering van december 2020, door het thema “Security en ISO 27001” te bespreken met het stafhoofd ICT.  

Governance

Alfa past – hoewel de regelgeving dit niet voorschrijft – de Corporate Governance Code zoveel mogelijk toe. Daarbij wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de omvang en de bijzondere eigendomsstructuur van de organisatie. Wel kiest Alfa bewust voor een afwijking ten opzichte van deze code. Zo worden leden van de Raad van Bestuur benoemd voor onbepaalde tijd en werd er tot op heden niet gewerkt met een commissiestructuur binnen de Raad van Commissarissen. Dit laatste gaat met de uitbreiding van 2 nieuwe leden veranderen; met ingang van 2021 gaan we werken met een commissiestructuur (zie toelichting bijeenkomsten).

Wij opereren als Raad van Commissarissen ten opzichte van elkaar én ten opzichte van de Raad van Bestuur kritisch en onafhankelijk, zoals bedoeld in de Corporate Governance Code. Hiermee geven wij invulling aan de wettelijke en statutaire taken van de Raad van Commissarissen, inclusief het gevraagd en ongevraagd advies aan – en het met raad bijstaan van – de Raad van Bestuur.

Dankwoord

De Raad van Commissarissen heeft veel respect voor de wijze waarop alle medewerkers, directieteams en de Raad van Bestuur zich hebben gemanifesteerd in dit bijzondere jaar, waarin corona de hele samenleving beheerste. Reeds vanaf het begin van de pandemie is adequaat crisismanagement toegepast, waardoor Alfa haar klanten kon blijven bedienen. Vanwege de moderne IT-infrastructuur en de flexibiliteit van de medewerkers konden de processen blijven doorlopen en is er een mooi resultaat behaald; niet alleen in financiële termen, maar ook voor wat betreft de maatschappelijke impact. De Raad van Commissarissen spreekt hierbij daarom aan alle medewerkers, directieteams en Raad van Bestuur zijn hartelijke dank uit voor alle inspanningen die zijn geleverd.

Wageningen, 22 april 2021

Namens de Raad van Commissarissen,

mr. J. Wielaart          

mr. P.H. Ruys

Ing. J.W. Addink-Berendsen AA      

drs. J.F.M. Kamphuis RA

drs. A.G.M. Loomans BSc