Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kwaliteit en cultuur

In 2020 is het niet stil geweest in het kwaliteitsdomein van accountants; er is zowel een belangrijk rapport uitgekomen van de Commissie Toekomst Accountancysector als van de door het beroep zelf ingestelde Monitoring Commissie Accountancy. Beide rapporten bevatten weer aanknopingspunten om onze organisatie te verbeteren. Zo is gekozen voor een uitbreiding van onze RvC met een RvC-lid met specifieke deskundigheid in het assurancedomein.

In 2020 hebben er geen onderzoeken plaatsgevonden door externe toezichthouders en de voortgangsbespreking heeft ook geen aanleiding gegeven voor een diepgaander (dossier)onderzoek. Uiteraard zijn er wel interne kwaliteitsonderzoeken gedaan, waaronder twee themaonderzoeken naar fraude en naar de toepassing van de Wwft. De aanbevelingen hiervan zijn overgenomen door het bestuur en omgezet naar nadere aanscherping van de procedures en aanvullende opleidingen. Op twaalf assurancedossiers is een zogenoemde opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) toegepast door een externe partij. Deze OKB’s zijn evenwichtig verdeeld onder de externe accountants. Er zijn vier inspecties op de interne kwaliteitsbeoordelingen uitgevoerd; deze zijn allemaal voldoende getoetst.

Binnen de samenstelpraktijk heeft de jaarlijkse reguliere toetsing plaatsgevonden van in totaal 120 dossiers in het COS 4410-domein en dertig in het aangifteplus-domein. In beide domeinen zien we een lichte verbetering van de kwaliteit ten opzichte van 2019. In het COS 4410-domein werd gemiddeld een 7,3 gescoord (op een schaal van 1-10) ten opzichte van een 7,2 in 2019, en in het aangifteplus-domein werd gemiddeld een score van 7,7 behaald ten opzichte van 7,4 in het jaar ervoor. Kantoren die lager scoorden dan een 7, moeten een verbeterprogramma op stellen en doorvoeren.

Er is geen specifieke gedragscode op Alfa van toepassing. Alfa volgt wel de door de beroepsorganisatie ontwikkelde 53 maatregelen uit het rapport In het publiek belang en heeft deze allemaal, voor zover van toepassing, geïmplementeerd.

Lees meer over kwaliteit in de paragraaf Vreedzame samenleving en sterke publieke diensten onder SDG 16.