Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen [16]

(in €)

2020

2019

   

Lonen

50.416.606

44.527.362

Sociale lasten

7.528.963

7.068.194

Pensioenlasten

4.548.255

4.141.458

 

62.493.824

55.737.014

De pensioenlasten hebben betrekking op de aan de pensioenuitvoerder betaalde premies na aftrek
van een eigen bijdrage van de medewerkers.