Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans per 31 december 2020

(voor resultaatbestemming)

ACTIVA (in €)

 

31 december 2020

31 december 2019

    

Vaste activa

   

Financiële vaste activa

[23]

55.767.146

54.846.496

    

Vlottende activa

   

Vorderingen

[24]

1.661.263

1.935.488

    

Liquide middelen

[25]

4.003.849

1.950.289

    

Totaal activa

 

61.432.258

58.732.273

PASSIVA (in €)

 

31 december 2020

31 december 2019

    

Eigen vermogen

[26]

  

Gestort en opgevraagd kapitaal

 

2.790.000

2.790.000

Agio

 

8.203.724

8.203.724

Herwaarderingsreserve

 

1.224.338

1.371.258

Overige reserves

 

39.566.857

36.052.238

Onverdeeld resultaat

 

7.004.970

5.922.514

Certificaten in portefeuille

 

(2.738.592)

(2.115.315)

  

56.051.297

52.224.419

Voorzieningen

   

Voorziening voor belastingen

[27]

190.617

250.306

    

Langlopende schulden

   

Overige schulden

[28]

4.277.155

4.695.621

    

Kortlopende schulden

[29]

913.189

1.561.927

    

Totaal passiva

 

61.432.258

58.732.273