Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dichtbij verantwoorde productie en consumptie

SDG12: Zorg voor duurzame consumptie-, en productiepatronen.

Dichtbij verantwoorde productie en consumptie

Om ook de toekomstige wereldbevolking te kunnen voeden en welvaart te bieden, is de transitie naar een circulaire economie en meer circulaire landbouw onvermijdelijk. Het uitgangspunt van een circulaire economie is blijvend hoogwaardig hergebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen. Ook in een circulaire economie bestaat de rol van Alfa als accountants- en adviesorganisatie uit het ondersteunen van klanten bij bedrijfseconomische en bedrijfskundige vraagstukken en het toevoegen van betrouwbaarheid bij verantwoordingen. In de circulaire economie zullen bedrijfsmodellen, waardeketens en waardebegrippen veranderen en dat raakt direct de rol van de accountant. Vanuit Alfa vraagt dit om een proactieve klantbenadering en kennisontwikkeling.

Een circulaire economie?

Een circulaire economie draait om de verantwoorde consumptie en productie van grondstoffen, waarbij grondstoffen niet langer verbruikt maar (steeds opnieuw) gebruikt worden. Europese en nationale ambities sturen aan op een volledig circulaire economie in 2050, waarbij we in 2030 halverwege moeten zijn. Ter vergelijking: in 2020 was Nederland nog geen 25% circulair. Wereldwijd bedroeg dit percentage zelfs maar 9%.

Dit heeft niet alleen ingrijpende consequenties voor hoe we met goederen en grondstoffen omgaan, maar ook voor het vak van de accountant. Want als het uitgangspunt moet worden dat grondstoffen langdurig en hoogwaardig opnieuw bruikbaar moeten blijven, dan moet je ze ‘niet afschrijven maar opschrijven’, zoals architect Thomas Rau dat zo mooi verwoordt.

Dichtbij duurzame leveranciers en producenten

Verantwoorde consumptie en productie begint vaak met bewustere keuzes in het inkoopproces. Voor een groot aantal inkopen wordt dit binnen Alfa al best goed gedaan, maar vooralsnog niet zo gestructureerd en inzichtelijk als we zouden willen. Uiteraard heeft ook Alfa zich aangesloten bij Dopper Wave, een initiatief om plastic wegwerpflesjes uit te bannen binnen de eigen bedrijfsvoering, al richt een dergelijk initiatief zich slechts op een zeer beperkt onderdeel van het grotere geheel.

Eind 2020 zijn we gestart om ons inkoopbeleid op dit punt duidelijker vorm te geven, en we verwachten dit medio 2021 in de hele organisatie te kunnen implementeren.

Dichtbij herbruikbare reststromen

De herbruikbaarheid van grondstoffen wordt in hoge mate bepaald door de eenvoud waarmee de grondstoffen weer uit reststromen teruggewonnen kunnen worden. Dit begint bij adequate afvalscheiding. Voor de grotere afvalstromen is dit doorgaans goed ingeregeld, maar voor een per locatie verschillend aantal kleinere afvalstromen is dit voor verbetering vatbaar. We verwachten medio 2021 aanvullende maatregelen te introduceren.

Dichtbij duurzame productieprocessen

Waar het gaat om de transitie naar een circulaire economie, wordt nog te vaak gekeken naar grote multinationale ondernemingen of naar ‘Brussel’. Maar ook voor het mkb wordt deze transitie steeds belangrijker. De ambitie van de Nederlandse overheid bijvoorbeeld om in 2050 volledig circulair te zijn en in 2030 halverwege, wordt naar verwachting steeds steviger verankerd in overheidsbeleid en fiscale regelgeving die voor iedereen geldt. Ook mkb-bedrijven die artikelen produceren of distribueren, doen er daarom goed aan om scherp te zijn op hun verantwoordelijkheid in het behoud van waardevolle grondstoffen en het voorkomen van afval. Hierin denken wij voornamelijk actief mee met onze klanten die hier zelf al in vooroplopen, zoals IntelligentFood of The Great Plastic Bake-Off. Tegelijkertijd zien we dat het nog beperkte aandacht krijgt in veel gesprekken met vele andere klanten, voor wie dit wel degelijk relevant is voor de toekomstige doorontwikkeling van hun bedrijf.

Dichtbij circulaire accountancy

Accountants zijn hard nodig voor het bereiken van een circulaire economie. Want als we grondstoffen langdurig willen kunnen blijven hergebruiken, moeten we ze ook financieel blijven en kunnen waarderen. Het huidige economische systeem en de bijbehorende boekhoudregels zijn nog niet toegerust op een circulaire economie. Juist daarom vinden wij dat elke accountant bij Alfa voorbereid moet zijn om de klant hier verder bij te helpen. Alfa probeert daarom een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op dit gebied, zowel intern als extern. Zo is Alfa bijvoorbeeld actief betrokken bij verschillende ontwikkelinitiatieven op dit gebied, zoals Regio Foodvalley Circulair en de Coalition Circular Accounting.