Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Risicomanagement

Risicomanagement staat steeds meer in de belangstelling en is ook voor Alfa van groot belang. We streven ernaar om duidelijk inzicht te geven in de strategische en operationele risico’s voor de organisatie, het businessmodel waarmee we werken en de veranderingen in de relevante markten waarbinnen we actief zijn. Alfa wil daarbij helder aan haar belanghebbenden uitleggen hoe zij deze risico’s beheerst en hanteert.

Jaarlijks evalueert de Raad van Bestuur de risico’s in een analyse, waarbij steeds wordt gekeken of er nieuwe risico’s zijn ontstaan. Hierbij gebruiken wij onder andere de jaarlijkse risicomonitor van het World Economic Forum. De risico’s rondom IT-gerelateerde zaken zijn verbijzonderd en opgesplitst naar privacy en datakwaliteit (AVG), stabiliteit en continuïteit en cybercrime. Daarnaast hebben wij het verlies van de Alfa-cultuur, risico’s rondom overnames en de verandering van het klimaat opgenomen als risicofactoren. Bij elk risico kijken wij steeds in hoeverre dat wordt gemitigeerd door interne beheersingsmaatregelen of – bijvoorbeeld bij een verzekering – bepalen we het restrisico, dat we relateren aan onze risicobereidheid (risk appetite).

Het jaar 2020 heeft qua risicobeheersing in het bijzonder in het teken gestaan van de risico’s die voortkomen uit de pandemie. Op basis van een inventarisatie van de belangrijkste Kritische Performance Indicatoren die gevoelig zijn voor de economische gevolgen van de pandemie is een dashboard ontwikkeld, dat aangeeft wat de trend is ten aanzien van die geselecteerde parameters. Dit dashboard is gedurende het jaar nauwlettend gevolgd, om zonodig tijdig mitigerende maatregelen te kunnen treffen.

Hieronder hebben wij de belangrijkste risico’s opgenomen:

Aandachtsgebied

Risico

Soort

Impact

Rest

Appetite

Mitigerende

    

Risico

 

maatregelen

Vertegenwoordiging in specifieke branches en sectoren

Te grote omzetafhankelijkheid, waardoor bij negatieve ontwikkelingen in branche of sector ook Alfa wordt geraakt

strategisch, financieel

Middel

Middel

Middel

Investeren in nieuwe sectoren, waardoor we onze kwetsbaarheid verkleinen in een aantal sectoren/branches waarin we nu actief zijn

Hoge mate van automatisering

      

Operationele beschikbaarheid en continuïteit van de ICT-omgeving

Continuïteit bedrijfsvoering korte termijn

operationeel

Hoog

Middel

Middel

Migratie van ICT naar de cloud

Cybercrime

Continuïteit bedrijfsvoering korte termijn, negatieve publiciteit

operationeel

Hoog

Middel

Middel

Jaarlijks pentest, monitoring systemen uitbesteed. ISO 27001, verzekering tegen cybercrime

Voldoen aan regelgeving rondom privacy en datakwaliteit

Negatieve publiciteit of boete

operationeel

Hoog

Middel

Middel

Continue monitoring

Toenemende regeldruk in zowel assurance- als samenstelpraktijk

Verlies van licentie of boete van de toezichthouder

operationeel

Middel

Middel

Middel

Kwaliteitsbeheersingssysteem, jaarlijkse interne reviews

Transformatie van accountants- naar meer advieskantoor

Continuïteit bedrijfsvoering lange termijn

strategisch, financieel

Hoog

Middel

Middel

Beleidsprogramma PAK

Schaarste aan professionals

Klant- en omzetverlies als er een kwantitatief of kwalitatief tekort is

strategisch, financieel

Hoog

Middel

Middel

Investeren in recruitment, centraal en lokaal. Eigen MD-ontwikkeltraject, profilering via arbeidsmarktcampagne

Wijziging economisch klimaat

Continuïteit bedrijfsvoering

financieel

Middel

Laag

Middel

Structurele aanpak van salesorganisatie

Up-to-date businessmodel

Continuïteit bedrijfsvoering lange termijn

financieel

Hoog

Middel

Middel

Nieuwe businessmodellen en verdienmodellen zijn in ontwikkeling. Benchmarking met soortgelijke dienstverleners

Epidemie of pandemie

Continuïteit bedrijfsvoering korte termijn, verlies van klanten en omzet, die hierdoor geraakt wordt

financieel, operationeel

Hoog

Middel

Laag

Diversiteit in sectoren en branches waarin klanten bediend worden, mogelijkheid tot thuiswerken

Claims

Continuïteit bedrijfsvoering, fluctuerend resultaat

financieel

Middel

Laag

Laag

Aansprakelijkheid is verzekerd

Teruglopen van participaties van medewerkers

Gebrek aan risicodragend kapitaal kan leiden tot continuïteitsrisico's

compliance, financieel

Hoog

Middel

Middel

Aantrekkelijk houden van de regeling, o.a. door kerncertificaten, gezond dividendbeleid

Bezit onroerend goed

Risico van waardeverlies als gevolg van sociale of marktontwikkelingen

operationeel, financieel

middel

Laag

Laag

Duidelijke visie op bezit onroerend goed, herbezinning op vastgoedbeleid in het kader van hybride werken

Verlies van de cultuur

Verlies van gekwalificeerde medewerkers

operationeel

middel

laag

Laag

Continue aandacht voor de belangrijke cultuurdrivers en deze met interventies bijsturen

Achterblijvende acquisitieresultaten

Te weinig nieuwe omzet om verval in de portefeuille op te vangen, waardoor leegloop en financieel verlies ontstaan

strategisch

Hoog

Laag

Laag

Voortdurend investeren in salesorganisatie

Klimaatverandering

Onvoldoende inspelen op de gevolgen, waardoor Alfa zich onvoldoende weet te profileren als duurzaamste accountant

financieel

Middel

Middel

Middel

Onderzoek impact op bedrijfsvoering klanten

Toetreden van een disruptieve partij

Omzetverlies korte termijn en continuïteit lange termijn

strategisch

Hoog

Middel

Middel

Scherpe aandacht ontwikkelingen markt