Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans per 31 december 2020

(voor resultaatbestemming)

Enkelvoudige verkorte winst-en-verliesrekening over 2020

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Financiële vaste activa [23]

Lees verder

Vorderingen [24]

Lees verder

Liquide middelen [25]

Lees verder

Eigen vermogen [26]

Lees verder

Voorzieningen

Lees verder

Langlopende schulden

Lees verder

Kortlopende schulden [29]

Lees verder

Toon meer resultaten