Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2020

(voor resultaatbestemming)

Activa (in €)

 

31 december 2020

31 december 2019

    

Vaste activa

   

Immateriële vaste activa

[1]

  

Goodwill

 

4.248.864

4.997.959

    

Materiële vaste activa

[2]

  

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

 

30.309.551

32.474.149

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

3.183.082

4.043.123

Vaste bedrijfsmiddelen vooruitbetaald

 

45.075

112.841

  

33.537.708

36.630.113

Financiële vaste activa

   

Overige vorderingen

[3]

3.392.386

3.138.737

    

Totaal vaste activa

 

41.178.958

44.766.809

    

Vlottende activa

   

Onderhanden projecten

[4]

4.203.601

4.859.530

    

Vorderingen

   

Vorderingen op handelsdebiteuren

[5]

8.086.969

8.398.352

Overige vorderingen en overlopende activa

[6]

2.722.906

2.825.230

  

10.809.875

11.223.582

    

Liquide middelen

[7]

23.427.548

15.273.124

    

Totaal vlottende activa

 

38.441.024

31.356.236

    

Totaal activa

 

79.619.982

76.123.045

Passiva (in €)

 

31 december 2020

31 december 2019

    

Vermogen

   

Eigen vermogen

[8]

56.051.297

52.224.419

    

Voorzieningen

   

Voorziening voor belastingen

[9]

190.617

250.306

Voorziening overige

[10]

3.219.256

3.476.270

  

3.409.873

3.726.576

Langlopende schulden

   

Overige schulden

[11]

4.277.155

4.695.621

  

4.277.155

4.695.621

    

Kortlopende schulden

   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

1.000.627

1.748.923

Belastingen en premies sociale verzekeringen

[12]

8.357.292

8.413.336

Overige schulden en overlopende passiva

[13]

6.523.738

5.314.170

  

15.881.657

15.476.429

    

Totaal passiva

 

79.619.982

76.123.045