Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2020

(voor resultaatbestemming)

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2020

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening

Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro’s.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening

Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro’s.

Algemene grondslagen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Algemene grondslagen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De onder immateriële vaste activa opgenomen goodwill ter zake van praktijkovernames is gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen van 10% (minimaal rendement) en, indien van toepassing, verminderd met bijzondere

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De immateriële vaste activa opgenomen goodwill ter zake van praktijkovernames worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Toon meer resultaten