Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2020

(in €)

 

2020

2019

    

Netto-omzet

[14]

94.528.220

85.224.042

Wijziging in onderhanden projecten

 

224.210

1.934.417

Bedrijfsopbrengsten

 

94.752.430

87.158.459

Overige bedrijfsopbrengsten

[15]

111.016

167.898

Som der bedrijfsopbrengsten

 

94.863.446

87.326.357

    

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

[16]

62.493.824

55.737.014

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

[17]

3.259.441

3.176.773

Overige waardeverminderingen van immateriële en

   

materiële vaste activa

[18]

464.742

0

Overige bedrijfskosten

[19]

18.861.119

20.044.150

Som der bedrijfslasten

 

85.079.126

78.957.937

    

Bedrijfsresultaat

 

9.784.320

8.368.420

    

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

[20]

30.471

50.683

Rentelasten en soortgelijke kosten

[21]

(454.331)

(465.745)

Resultaat voor belastingen

 

9.360.460

7.953.358

    

Belastingen

[22]

(2.355.490)

(2.030.844)

    

Resultaat na belastingen

 

7.004.970

5.922.514