Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Belastingen [22]

(in €)

2020

2019

   

Acute vennootschapsbelasting

2.354.219

1.997.714

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren

1.271

33.130

 

2.355.490

2.030.844

De belasting over het resultaat kan als volgt worden toegelicht:

(in €)

2020

2019

   

Resultaat voor belastingen

9.360.460

7.953.358

Acute vennootschapsbelasting

2.354.219

1.997.714

   

Effectief belastingtarief

25,2%

25,1%

Toepasselijk belastingtarief

25,0%

25,0%

De afwijking van het toepasselijk belastingtarief wordt veroorzaakt door het verschil in tarief voor de eerste trede van de belastingschijf (Alfa Top-Holding B.V. en Alfa Consultants B.V.), verwerking van de MIA-aftrek en de EIA-aftrek, de beperkt aftrekbare kosten en een wijziging in het tarief voor de latente belastingen naar 25% (2019: 21,7%).

Alfa Top-Holding B.V. vormt samen met Alfa Adviesgroep B.V., Alfa Accountants en Adviseurs B.V., Alfa Accountants B.V. en BETA B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende vennootschap als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten.

Gemiddeld aantal werknemers

In 2020 waren er gemiddeld 866 personeelsleden in dienst op basis van voljaarsequivalenten, waarvan uitvoerend 723 en ondersteunend 143 (2019: 823, waarvan uitvoerend 687 en ondersteunend 136).

Er zijn geen personeelsleden in het buitenland werkzaam (2019: 0).

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

(in €)

2020

2019

   

Bestuurders

1.351.573

1.294.037

Raad van Commissarissen

78.333

90.000

Honoraria van de onafhankelijke (externe) accountant

In de jaarrekening zijn opgenomen de volgende honoraria van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., die ten laste zijn gekomen van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382 a BW.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

(in €)

Onafhankelijke (externe) accountant

  

Onderzoek van de jaarrekening

75.000

Andere controleopdrachten

0

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

Andere niet controlediensten

0

Totaal 2020

75.000

  

Onderzoek van de jaarrekening

64.675

Andere controleopdrachten

0

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

Andere niet controlediensten

0

Totaal 2019

64.675