Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financiële vaste activa [22]

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

(in €)

Deelnemingen

Vorderingen op groeps- maatschappijen

Latente belasting- vorderingen

Vorderingen inzake geldlening certificaten

Totaal

      

Stand per begin boekjaar

60.847.903

0

703.623

3.097.355

64.648.881

Investeringen

0

1.064.473

0

195.164

1.259.637

Resultaat deelnemingen

10.112.100

0

0

0

10.112.100

Dividend

(6.000.000)

0

0

0

(6.000.000)

Overboeking

0

0

(703.623)

0

(703.623)

Stand per einde boekjaar

64.960.003

1.064.473

0

3.292.519

69.316.995

Lijst deelnemingen

Naam

Statutaire zetel

Aandeel in het geplaatste kapitaal

   

Alfa Adviesgroep B.V.

Wageningen

100%

Alfa Accountants en Adviseurs B.V.

Wageningen

100%

Alfa Accountants B.V.

Wageningen

100%

Alfa Consultants B.V.

Wageningen

100%

BETA B.V.

Wageningen

100%

Deelnemingen

Betreft een deelneming van 100% in Alfa Adviesgroep B.V. te Wageningen.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Er zijn in 2017 contractuele bepalingen overeengekomen met Alfa Adviesgroep B.V.. De overeenkomst is afgesloten voor onbepaalde tijd. Er is 2,5% rente in rekening gebracht (2021: 2,5% rente). Omtrent zekerheden is niets overeengekomen. In het rekening-courantsaldo is een vordering uit hoofde van vennootschapsbelasting begrepen van € 1.656.891 (2021: € 2.741.864 ).

Latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van overige voorzieningen volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds. De belastinglatentie heeft hoofdzakelijk een langlopend karakter.

Vorderingen inzake aankoop certificaten

De vorderingen betreffen verstrekte leningen aan medewerkers inzake de aankoop van certificaten; deze zijn niet rentedragend en hebben een maximale looptijd van drie jaar. Het deel van de leningen waarvan de looptijd korter dan een jaar is, bedraagt € 2.147.253. Dit bedrag is opgenomen onder de kortlopende vorderingen. Bij verkoop wordt het openstaande bedrag verrekend met de verkoopprijs van de certificaten.