Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huur- en leaseverplichtingen

(in €)

< 1 jaar

tussen 1 en 5 jaar

> 5 jaar

    

Huurverplichtingen

586.135

1.382.413

1.329.488

Leaseverplichtingen

2.050.683

3.067.306

0

Totaal

2.636.818

4.449.719

1.329.488

De in 2022 betaalde leasebedragen voor auto’s bedragen circa € 2.400.000.
De in 2022 betaalde huur bedraagt circa € 440.000.

Investeringsverplichtingen

In 2022 zijn investeringsverplichtingen aangegaan met betrekking tot toekomstige boekjaren voor een bedrag
van € 128.600.

Garanties

Er zijn diverse garanties afgegeven naar aanleiding van het huren van panden van derden.
Het bedrag van de garanties is € 154.082.

Kredietfaciliteiten

Alfa Top-Holding B.V. (hoofdkredietnemer) en al haar Nederlandse (directe en indirecte) dochtermaatschappijen hebben meerdere kredietfaciliteiten afgesloten. De enige faciliteit betreft een krediet in rekening-courant
van € 2.500.000.

Het rekening-courantkrediet is gezamenlijk afgesloten met Alfa Top-Holding B.V., Alfa Accountants en Adviseurs B.V., Alfa Adviesgroep B.V., Alfa Accountants B.V. en Alfa Consultants B.V. Het rekening-courantkrediet maakt deel uit van een saldocompensatieregeling.

Met de bank zijn de volgende zekerheden tot nakoming van de verplichtingen overeengekomen:

  • mededebiteurschap, afgegeven door alle betrokken vennootschappen;

  • niet-financiële convenanten;

  • compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst, afgegeven door de kredietnemer.

Op 31 december 2022 werd van de kredietfaciliteit in rekening-courant geen gebruik gemaakt.

Fiscale eenheid

De vennootschap staat aan het hoofd van een fiscale eenheid met Alfa Adviesgroep B.V., Alfa Accountants en Adviseurs B.V., Alfa Consultants B.V. Alfa Accountants B.V. en BETA B.V. en maken deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Alfa Top-Holding B.V., Alfa Adviesgroep B.V. en Alfa Accountants B.V. maken deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
Per 1 januari 2023 is Alfa Accountants B.V. ontvoegd uit de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.