Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financiën

De omzet van Alfa is in 2020 met ruim 8,5% (waarvan 6,5% autonoom) toegenomen tot bijna € 95 miljoen. Dat is meer dan de omzetgroei van 6% in 2019.

Ondanks het feit dat het personeelsbestand afgelopen jaar iets minder gegroeid is dan was begroot, was er meer capaciteit beschikbaar. Dit is toe te schrijven aan het feit dat medewerkers in het kader van de eind vorig jaar doorgevoerde gemoderniseerde arbeidsvoorwaarden - met meer keuzemogelijkheid om al dan niet dagen aan te kopen – minder dagen hebben opgenomen dan in het voorgaande jaar. De coronacrisis zal hier mede debet aan geweest zijn.

Het klantenbestand heeft ondanks de coronacrisis in het afgelopen jaar een mooie ontwikkeling doorgemaakt, met 7,2% autonome groei (exclusief uitbreidingen bij bestaande klanten). Het klantenverloop liet in 2020 door gerichte salesinspanningen opnieuw een positief resultaat zien.

Het resultaat 2020 vóór belastingen ad € 9.360.460 is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2019 (€ 7.953.358). Dit resultaat is bereikt ondanks flinke investeringen in thuiswerkplekken en de uitkering van een gratificatie aan medewerkers in het kader van het behaalde resultaat (totaal € 1,2 miljoen). Daartegenover staan aanzienlijke besparingen op personeels- en algemene kosten, die hun oorzaak voornamelijk vinden in de coronacrisis. Hierdoor gingen activiteiten niet door, of ze hebben op andere wijze gestalte gekregen.

De – toch al goede – liquiditeitspositie is verder verbeterd tot ruim € 23 miljoen op balansdatum. Het resultaat van een prima beheersing van ons werkkapitaal. Dat geeft ruimte om met eigen middelen te investeren en om een ruim dividendbeleid te blijven voeren. De solvabiliteit is in het verslagjaar toegenomen van 68,6% naar 70,4%.

De omlooptijd debiteuren en onderhanden projecten (de gemiddelde incassoduur van de debiteurenvorderingen en de onderhanden projecten) bedroeg in 2020 40 dagen (in 2019: 54 dagen). Dit is een verbetering van maar liefst 14 dagen. De doelstelling van 50 dagen is hiermee ruimschoots gerealiseerd.

Gezien de uitbraak van het coronavirus hebben we in 2020 tijdelijk de rem gezet op grotere investeringen. Deze hebben in 2020 dan ook niet plaatsgevonden, met uitzondering van de investeringen die gedaan zijn om een goede arbeidsplek voor medewerkers thuis te realiseren. De situatie die ons gedwongen heeft om veel thuis te werken, zal naar verwachting ook na de crisis van grote invloed zijn op de wijze waarop we ons werk organiseren en vanuit vanuit welke locatie dit zal gebeuren. Het zogeheten hybride werken zal ertoe leiden dat onze panden een lagere bezettingsgraad hebben. Dit vraagt om een herbezinning op ons huisvestingsbeleid en op de investeringen die we in de komende jaren bereid zijn te doen.