Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening

Algemeen

Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro’s.

Statutaire vestiging

De vennootschap heeft haar hoofdkantoor op het Agro Business Park 85 in de gemeente Wageningen.

De vennootschap oefent een accountants- en adviespraktijk in Nederland uit en is ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 09105681.

De aandelen van de vennootschap zijn in handen van Stichting Administratiekantoor Alfa. Deze stichting houdt de aandelen ten titel van beheer voor de certificaathouders en oefent de aandeelhoudersbevoegdheden uit.

Impact Coronavirus

Ondanks de onzekerheid is de Raad van Bestuur op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het Covid-19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op de financiële conditie of liquiditeit van Alfa. 

Grondslagen voor consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Alfa Top-Holding B.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten, onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd, tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.

De financiële gegevens van Alfa Top-Holding B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening, zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige jaarrekening.

Groepsverhoudingen

Alfa Top-Holding B.V. staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens, vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW, is in onderstaande tabel opgenomen.

Geconsolideerde maatschappijen

Naam

Statutaire zetel

Aandeel in het geplaatste kapitaal

   

Alfa Adviesgroep B.V.

Wageningen

100%

Alfa Accountants en Adviseurs B.V.

Wageningen

100%

Alfa Accountants B.V.

Wageningen

100%

Alfa Consultants B.V.

Wageningen

100%

BETA B.V.

Wageningen

100%

Stichting Administratiekantoor Alfa is een verbonden partij van de onderneming, die echter niet wordt meegeconsolideerd in verband met haar te verwaarlozen belang en zeggenschap.

Verbonden partijen

Alle deelnemingen van Alfa Top-Holding B.V. worden aangemerkt als verbonden partij.

Daarnaast worden de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Alfa Top-Holding B.V. aangemerkt als verbonden partij. Stichting Administratiekantoor Alfa is eveneens een verbonden partij van de onderneming.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan worden de aard en de omvang van de transactie toegelicht en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen

Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat de overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de betreffende vennootschap.

De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen onderneming, vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen. De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de Raad van Bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de Raad van Bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien dit voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.