Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorzieningen

Voorziening voor belastingen [27]

Het verloop van de voorziening voor belastingen is als volgt:

(in €)

2020

2019

   

Stand per begin boekjaar

250.306

324.743

Dotaties

0

0

Onttrekkingen

(59.689)

(74.437)

Stand per einde boekjaar

190.617

250.306

Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds, en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds. Naar verwachting wordt circa € 60.000 in 2021 verrekend.