Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Kredietfaciliteiten

Alfa Top-Holding B.V. (hoofdkredietnemer) en al haar Nederlandse (directe en indirecte) dochtermaatschappijen hebben de volgende kredietfaciliteiten afgesloten.

De enige faciliteit betreft een krediet in rekening-courant van € 2.500.000.

Het rekening-courantkrediet is gezamenlijk afgesloten met Alfa Top-Holding B.V., Alfa Accountants en Adviseurs B.V., Alfa Adviesgroep B.V., Alfa Accountants B.V. en Alfa Consultants B.V. Het rekening-courantkrediet maakt deel uit van een saldocompensatieregeling.

Met de bank zijn de volgende zekerheden tot nakoming van de verplichtingen overeengekomen:

  • mededebiteurschap, afgegeven door alle betrokken vennootschappen;

  • hypotheekrecht op registergoederen;

  • achterstelling en verpanding van vordering(en), uit hoofde van een verstrekte geldlening door Stichting Alfa Omega;

  • niet-financiële convenants;

  • solvabiliteitsratio;

  • eerste bankhypotheek op bedrijfspanden;

  • compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst, afgegeven door de kredietnemer;

  • verdere verpanding van de reeds in pandrecht gegeven zaken is niet toegestaan;

  • beperkingen aan wijzigingen van management en eigenaarschap.

Op 31 december 2020 werd van de kredietfaciliteit in rekening-courant geen gebruik gemaakt.

Fiscale eenheid

Alfa Top-Holding B.V. maakt samen met Alfa Adviesgroep B.V., Alfa Accountants en Adviseurs B.V., Alfa Accountants B.V. en BETA B.V. deel uit van een fiscale eenheid voor de omzet- en vennootschapsbelasting. Uit dien hoofde zijn de vennootschappen elk hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde belastingen van de fiscale eenheid. Alfa Consultants B.V. maakt alleen deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Gemiddeld aantal medewerkers

In 2020 was er evenals in 2019 geen personeel in dienst.

Wageningen, 22 april 2021

Bestuurders

F.K.D. Tsang RA  

mr. drs. M.A.F. Vermin RB  

A.H. Bosch RA 

 ‌

Raad van Commissarissen

mr. J. Wielaart

ing. J.W. Addink-Berendsen AA

drs. J.F.M. Kamphuis RA

 mr. P.H. Ruys

drs. A.G.M. Loomans