Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kortlopende schulden [29]

(in €)

31 december 2020

31 december 2019

   

Schulden aan groepsmaatschappijen

0

15.317

Belastingen en premies sociale verzekeringen

299.723

939.820

Overige schulden en overlopende passiva

613.466

606.790

 

913.189

1.561.927

Schulden aan groepsmaatschappijen

Er zijn in 2017 contractuele bepalingen overeengekomen met Alfa Adviesgroep B.V.. De overeenkomst is afgesloten voor onbepaalde tijd. Er is 2,5% rente in rekening gebracht (2019: 2,5% rente). Omtrent zekerheden is niets overeengekomen. In het rekening-courantsaldo is een vordering uit hoofde van vennootschapsbelasting begrepen van € 2.401.012 (2019: € 2.050.043).