Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Eigen vermogen [26]

De componenten van het eigen vermogen vertonen het navolgende verloop in het verslagjaar:

(in €)

Gestort en opgevraagd kapitaal

Agio

Herwaarderings- reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Certificaten in portefeuille

Totaal

        

Stand per 1 januari 2019

2.565.000

4.398.724

1.518.178

32.726.796

6.071.978

(1.467.659)

45.813.017

Winstbestemming vorig boekjaar

0

0

0

6.071.978

(6.071.978)

0

0

Aandelenemissie

225.000

0

0

0

0

0

225.000

Agio in boekjaar

0

3.805.000

0

0

0

0

3.805.000

Dividend

0

0

0

(3.061.132)

0

0

(3.061.132)

Resultaat certificaten

0

0

0

167.676

0

(167.676)

0

Vrijval herwaardering

0

0

(146.920)

146.920

0

0

0

Verkopen certificaten in portefeuille

0

0

0

0

0

5.479.158

5.479.158

Aankopen certificaten

0

0

0

0

0

(5.959.138)

(5.959.138)

Resultaat boekjaar

0

0

0

0

5.922.514

0

5.922.514

Stand per 31 december 2019

2.790.000

8.203.724

1.371.258

36.052.238

5.922.514

(2.115.315)

52.224.419

        

Stand per 1 januari 2020

2.790.000

8.203.724

1.371.258

36.052.238

5.922.514

(2.115.315)

52.224.419

Winstbestemming vorig boekjaar

0

0

0

5.922.514

(5.922.514)

0

0

Dividend

0

0

0

(2.741.836)

0

0

(2.741.836)

Resultaat certificaten

0

0

0

187.021

0

(187.021)

0

Vrijval herwaardering

0

0

(146.920)

146.920

0

0

0

Verkopen certificaten in portefeuille

0

0

0

0

0

3.565.757

3.565.757

Aankopen certificaten

0

0

0

0

0

(4.002.013)

(4.002.013)

Resultaat boekjaar

0

0

0

0

7.004.970

0

7.004.970

Stand per 31 december 2020

2.790.000

8.203.724

1.224.338

39.566.857

7.004.970

(2.738.592)

56.051.297

Gestort en opgevraagd kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 4.500.000, verdeeld in 5.000.000 gewone aandelen van nominaal € 0,90. Daarvan zijn 3.100.000 aandelen geplaatst. De nominale waarde is € 0,90. Alle aandelen zijn volgestort. Voor een toelichting inzake zeggenschap verwijzen wij u naar de overige gegevens (§ 4.2).

Voorstel resultaatbestemming

De directie van Alfa Top-Holding B.V. stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2020 ad € 7.004.970 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.
Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de algemene vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2020 van de vennootschap.