Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Eigen vermogen [25]

De componenten van het eigen vermogen vertonen het navolgende verloop in het verslagjaar:

(in €)

Gestort en opgevraagd kapitaal

Agio

Herwaarderings- reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Certificaten in portefeuille

Totaal

        

Stand per 1 januari 2021

2.790.000

8.203.724

1.224.338

39.566.857

7.004.970

(2.738.592)

56.051.297

Winstbestemming vorig boekjaar

0

0

0

7.004.970

(7.004.970)

0

0

Aandelenemissie

450.000

9.550.000

0

0

0

0

10.000.000

Agio in boekjaar

0

0

0

0

0

0

0

Dividend

0

0

0

(4.054.986)

0

0

(4.054.986)

Resultaat certificaten

0

0

0

(15.449)

0

15.449

0

Vrijval herwaardering

0

0

(146.920)

146.920

0

0

0

Verkopen certificaten in portefeuille

0

0

0

0

0

6.350.235

6.350.235

Aankopen certificaten

0

0

0

0

0

(13.079.252)

(13.079.252)

Resultaat boekjaar

0

0

0

0

8.360.554

0

8.360.554

Stand per 31 december 2021

3.240.000

17.753.724

1.077.418

42.648.312

8.360.554

(9.452.160)

63.627.848

        

Stand per 1 januari 2022

3.240.000

17.753.724

1.077.418

42.648.312

8.360.554

(9.452.160)

63.627.848

Winstbestemming vorig boekjaar

0

0

0

8.360.554

(8.360.554)

0

0

Aandelenemissie

0

0

0

0

0

0

0

Agio in boekjaar

0

0

0

0

0

0

0

Dividend

0

0

0

(4.282.873)

0

0

(4.282.873)

Resultaat certificaten

0

0

0

178.987

0

(178.987)

0

Vrijval herwaardering

0

0

(146.920)

146.920

0

0

0

Verkopen certificaten in portefeuille

0

0

0

0

0

5.797.369

5.797.369

Aankopen certificaten

0

0

0

0

0

(4.514.918)

(4.514.918)

Resultaat boekjaar

0

0

0

0

9.884.018

0

9.884.018

Stand per 31 december 2022

3.240.000

17.753.724

930.498

47.051.900

9.884.018

(8.348.696)

70.511.444

Gestort en opgevraagd kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 4.500.000, verdeeld in 5.000.000 gewone aandelen van nominaal € 0,90. Daarvan zijn 3.600.000 aandelen geplaatst. De nominale waarde is € 0,90. Alle aandelen zijn volgestort. Voor een toelichting inzake zeggenschap verwijzen wij u naar de overige gegevens (§ 15.2).

Voorstel resultaatbestemming

De directie van Alfa Top-Holding B.V. stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2022 ad € 9.884.018 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.
Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de algemene vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2022 van de vennootschap.