Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verantwoorde productie en consumptie

Om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden en welvaart te bieden, is een transitie noodzakelijk: die naar een koolstofarme energievoorziening, een circulaire economie en meer circulaire landbouw. Het uitgangspunt van een circulaire economie is blijvend hoogwaardig hergebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen.

Onze inspanningen op weg naar een circulaire economie

Een circulaire economie draait om de verantwoorde consumptie en productie van grondstoffen: grondstoffen worden niet langer verbruikt maar (steeds opnieuw) gebruikt. Europese en nationale ambities sturen aan op een volledig circulaire economie in 2050. In 2030 zouden we halverwege moeten zijn. Ter vergelijking: in Nederland is nog geen kwart van ons (niet-hernieuwbare) grondstoffengebruik circulair. Wereldwijd bedraagt dit percentage zelfs maar 7,2 procent.

Deze transities hebben niet alleen ingrijpende consequenties voor hoe we met goederen en grondstoffen omgaan, ook voor het vak van de accountant. Veel klanten van Alfa zijn werkzaam in de productieketens van bijvoorbeeld voedsel. Of ze kunnen – net als wijzelf – binnen hun dagelijks handelen bijdragen aan duurzamere productie- en consumptiepatronen. Ook in een circulaire economie ondersteunt Alfa ondernemers bij bedrijfseconomische en bedrijfskundige vraagstukken. Ook dan voegen we betrouwbaarheid toe aan verantwoordingen. 

Circulaire economie richting klanten

In de circulaire economie veranderen bedrijfsmodellen, waardeketens en waardebegrippen. Dat raakt direct de rol van de accountant. Van Alfa vraagt dit een proactieve klantbenadering en kennisontwikkeling. Alfa denkt actief mee met klanten die al vooroplopen. Tegelijkertijd zien we dat circulariteit nog beperkt aandacht krijgt in gesprekken met klanten, voor wie dit wel degelijk relevant is voor de toekomstige doorontwikkeling van hun bedrijf. Het staat op het programma om hier in 2023 uitgebreider invulling aan te gaan geven.

Accountants zijn hard nodig voor het bereiken van een circulaire economie. Want als we grondstoffen langdurig willen hergebruiken, moeten we ze ook blijvend financieel kunnen waarderen. Het economische systeem en de bijbehorende boekhoudregels zijn nog niet toegerust op een circulaire economie. Juist daarom vinden we dat elke accountant bij Alfa voorbereid moet zijn om de klant hier verder bij te helpen. Alfa wil impact maken op de kennisontwikkeling op dit gebied, zowel intern als extern. Een voorbeeld hiervan is onze deelname aan onderzoeks- en ontwikkelinitiatieven, zoals de Coalition Circular Accounting. De resultaten hiervan vergroten de inzichten en verlagen de barrières die een rol spelen in de transitie naar een circulaire economie.

Circulaire economie richting medewerkers

Ook onze collega’s zijn zich nog onvoldoende bewust van de uitdagingen die we als samenleving hebben. En wat deze uitdagingen betekenen voor de eigen onderneming of werkzaamheden. Daarom blijven we hier aandacht aan besteden in onze interne communicatie en training, in onze externe communicatie en dienstverlening naar onze klanten en in de samenwerkingsinitiatieven waaraan wij deelnemen.

Verantwoord materiaalgebruik

Verantwoorde consumptie en productie begint vaak met bewustere keuzes in het inkoopproces. Niet alleen door te kiezen voor leverancier A of product B, ook door met onze leveranciers te kijken naar verbetermogelijkheden. Voor een deel van de inkopen wordt dit binnen Alfa al gedaan. Al is het nog niet zo gestructureerd en inzichtelijk als we zouden willen. Daarom gaan we ons inkoopbeleid op dit punt duidelijker vormgeven. We verwachten dit medio 2023 in de hele organisatie te kunnen implementeren. Grondstoffen zijn vooral herbruikbaar als ze eenvoudig weer uit reststromen kunnen worden teruggewonnen. Dit begint bij adequate afvalscheiding. Voor de grotere afvalstromen is dit bij Alfa doorgaans goed geregeld. Voor kleinere afvalstromen die per locatie verschillen is dit voor verbetering vatbaar. We verwachten medio 2023 aanvullende maatregelen te kunnen introduceren.

In de transitie naar een circulaire economie wordt nog te vaak gekeken naar grote multinationale ondernemingen of naar ‘Brussel’. Ook voor het mkb wordt deze transitie steeds belangrijker. De Nederlandse overheid wil in 2050 volledig circulair zijn en in 2030 halverwege. Die ambitie wordt naar verwachting steeds steviger verankerd in overheidsbeleid en in fiscale regelgeving. Mkb-bedrijven die artikelen produceren of distribueren doen er goed aan om scherp te zijn op hun verantwoordelijkheid om waardevolle grondstoffen te behouden en afval te voorkomen.