Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

De kwaliteit van Alfa

Alfa maakt voor compliance en kwaliteit onderscheid tussen de assurancepraktijk en de samenstelpraktijk. Beide praktijken hebben een eigen bureau vaktechniek en een eigen stelsel van kwaliteitsbewaking. Binnen de Raad van Bestuur is Arnoud Bosch verantwoordelijk voor de samenstelpraktijk. Fou-Khan Tsang is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de assurancepraktijk en non-executive bestuurder van Alfa Accountants.

Beoordeling SRA

Jaarlijks beoordeelt het SRA het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de gehele accountantspraktijk (controle en samenstel) voor zover dit het niet-wettelijk controledomein betreft. Doorgaans gebeurt dit in het voorjaar door middel van een zogeheten ontwikkelgesprek. Eens in de zes jaar vindt er een uitgebreide toetsing plaats waarbij ook de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing wordt beoordeeld door middel van dossierreviews.

In april 2022 was het zesjaarlijkse onderzoek. Aanvullend op het jaarlijkse ontwikkelgesprek zijn daarbij 17 dossiers geselecteerd en besproken met de verantwoordelijke accountants. Ook het kwaliteitsstelsel van de fiscale praktijk is beoordeeld door middel van een inventarisatiegesprek en beperkte dossiertoetsing.

Het SRA-reviewteam kwam tot het volgende oordeel: ‘De conclusie van het reviewteam is dat de opzet, bestaan en werking van het gehanteerde stelstel van kwaliteitsbeheersing voldoet aan de huidige in Nederland te stellen eisen voor de beroepsuitoefening. Het totaaloordeel (dat zich beperkt tot uitsluitend onvoldoende of voldoende) over de gehele organisatie is: voldoende (‘groen’). Uiteraard stemt deze uitkomst tot grote tevredenheid.

Kwaliteit controlepraktijk

Sinds 1 januari 2022 houdt de AFM toezicht op de kwaliteit van onze wettelijke controles. Wij waarborgen onze kwaliteit onder meer met een eigen Bureau Vaktechniek Controlepraktijk (BVC), een externe compliance officer en diverse kwaliteitsonderzoeken. Naast de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s), inspecties en coaching zijn dit ook themagerichte onderzoeken. Belangrijkste verbeterpunten zijn documentatie en procesbewaking. In 2022 hebben wij ‘leren van elkaar’ centraal gesteld, waarin ook uitkomsten van onderzoeken worden meegenomen en oorzaakanalyses zijn uitgevoerd naar aanleiding van de inspecties.

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB)

15

Inspecties (IKO’s)

3, waarvan 3 voldoende.

Themagerichte onderzoeken

Wwft

Claims

   

Onderhanden per 1 januari 2022

12

 

Afgehandeld

5

 

Onderhanden > 1 jaar

 

7

Ontvangen in 2022

6

 

Afgehandeld

2

 

Onderhanden < 1 jaar

 

4

Totaal onderhanden per 31 december 2022

 

11

Per 31 december 2022 staan nog 7 claims open van voor 1 januari 2022. In deze kwesties is het wachten op initiatief van de klager om de claim nader te onderbouwen.