Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2022

(in €)

 

2022

2021

    

Netto-omzet

[13]

106.519.159

98.756.377

Overige bedrijfsopbrengsten

[14]

174.866

153.322

Som der bedrijfsopbrengsten

 

106.694.025

98.909.699

    

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

[15]

68.597.900

64.524.203

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

[16]

35.600

3.246.616

Overige waardeverminderingen van immateriële en

   

materiële vaste activa

[17]

(318.460)

0

Overige bedrijfskosten

[18]

24.706.988

19.490.158

Som der bedrijfslasten

 

93.022.028

87.260.977

    

Bedrijfsresultaat

 

13.671.997

11.648.722

    

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

[19]

10.880

13.222

Rentelasten en soortgelijke kosten

[20]

(451.855)

(510.498)

Resultaat voor belastingen

 

13.231.022

11.151.446

    

Belastingen

[21]

(3.347.004)

(2.790.892)

    

Resultaat na belastingen

 

9.884.018

8.360.554