Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ondernemingsraad 

In 2022 vierde de Ondernemingsraad (OR) haar 25-jarig jubileum. Al een kwart eeuw behartigt de OR met veel toewijding, enthousiasme en plezier de belangen van Alfa en inmiddels bijna 1100 medewerkers van Alfa. 

De raad telt dertien leden, die meepraten en meedenken over een breed scala aan onderwerpen: de arbeidsvoorwaarden, de werkdruk, hybride werken, vitaliteit, de salarisindexering, pensioenen, vakantiedagen en mobiliteit. Ook onderwerpen ‘buiten’ Alfa komen aan de orde. Op de agenda van 2022 stonden onder andere het rapport van de Taskforce arbeidsmarkt, de nieuwe Pensioenwet en de Wet transparante en betrouwbare arbeidsvoorwaarden. Ook organiseerde de OR een brainstormsessie over arbeidsvoorwaarden met bestuurder Marco Vermin en stafhoofd HR Sanny Bunnekreeft.

Nieuwe overlegvorm

Nieuw in het verslagjaar 2022 was de vorm waarin de OR overlegde met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, de ‘driehoek’ geheten. Het overleg van de driehoek OR-RvB en RvC vond voor het eerst in een nieuwe vorm plaats. In de nieuwe structuur heeft de Raad van Commissarissen betere mogelijkheden om haar rol als toezichthouder in te vullen. 

Diversiteit en inclusie 

De OR heeft ook een initiatiefrecht: het recht om onderwerpen op de agenda te zetten, om daarover in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur. In 2022 is het recht gebruikt om het thema ‘diversiteit en inclusie’ voor het voetlicht te brengen. Aanleiding was Diversity Day op 4 oktober. 

Om in een veranderende wereld niet achter te blijven, werd de Raad van Bestuur uitgedaagd diversiteit en inclusie binnen Alfa actief te bevorderen. De OR diende hiervoor een initiatiefvoorstel in: ‘Onderweg naar een divers en inclusief Alfa dat klaar is voor de toekomst.’ Het voorstel bevatte concrete tips en aanbevelingen. Een enthousiast reagerende Raad van Bestuur nam het voorstel integraal over. 

Zichtbaarheid 

Voor de OR is het belangrijk voldoende zichtbaar te zijn in de organisatie. Een zichtbare raad wordt eerder aangesproken door medewerkers over wat er leeft en speelt. Speerpunt in 2022 was daarom een meer prominente opstelling binnen Alfa. Onderdeel daarvan is een periodiek terugkerende interactieve poll. Daarin leggen we de medewerkers een vraag of een stelling voor. De eerste poll, met de stelling ‘ik heb vertrouwen in een goed pensioen’ werd door ruim driehonderd medewerkers ingevuld. De poll leverde waardevolle informatie op. Die input is gebruikt tijdens een overlegvergadering met de Raad van Bestuur waarin het thema pensioen op de agenda stond.     

Andere activiteiten om meer bekendheid te realiseren waren de ontwikkeling van een banner en een promotievideo. In die video komen de taken en verantwoordelijkheden van de Ondernemingsraad duidelijk aan bod.