Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Agrarische dienstverlening

Het jaar 2022 was een jaar met heel grote veranderingen voor de agrarische sector. De stikstofuitdaging van Nederland is nog altijd het dossier met de grootste impact, zowel economisch als sociaal. Niet alleen bij ondernemers hebben gemengde gevoelens soms de overhand, ook bij de agrarische adviseurs.

Aan de ene kant zien we met elkaar de grote opgave die Nederland heeft, aan de andere kant de inspanningen die ondernemers nu al leveren. In de veranderende omgeving wordt een groot beroep gedaan op het verandervermogen van ondernemers. Een opgave waaraan Alfa in 2022 veel aandacht heeft besteed.

Gesprekken met de overheid

Naast het stikstofdossier zijn er nog meer veranderingen die impact hebben, zoals de klimaatdoelstellingen, de afbouw van derogatie voor Nederland, de discussie over grondgebondenheid in de melkveehouderij, het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn, het vernieuwde gemeenschappelijke landbouwbeleid en de perspectiefbrief van het ministerie van LNV. In VLB-verband voeren we veel gesprekken met de overheid over de uitvoerbaarheid van (voorgenomen) beleid.

Veranderingen doorvertalen

In werkgroepen analyseren de collega’s van de bedrijfskundige afdeling de specifieke thema’s om deze door te vertalen naar de individuele agrarische ondernemer. Zo hebben we in 2022 een artikelenreeks over stikstof gepubliceerd, met scenario’s die ondernemers kunnen toepassen. In artikelen en podcasts ging het over managementmaatregelen die ondernemers kunnen nemen om de stikstofuitstoot te reduceren. Hiermee creëren we toekomstperspectief voor ondernemers en dragen we bij aan de zware stikstofopgave die we als maatschappij hebben.

Stikstofdossier heeft ook grote impact op medewerkers

Alfa wil een goede werkgever zijn voor alle medewerkers. Daar hadden we in 2022 meer aandacht aan kunnen en moeten besteden. Het stikstofdossier heeft ook grote impact op medewerkers die dagelijks in de agrarische adviespraktijk werkzaam zijn of zelfs thuis een agrarisch bedrijf hebben. We zijn hier te laat met elkaar over in gesprek gegaan: een leermoment in een bijzonder jaar.