Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorzieningen

Lees verder

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Lees verder

Enkelvoudige balans per 31 december 2022

(voor resultaatbestemming)

Enkelvoudige verkorte winst-en-verliesrekening over 2022

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Financiële vaste activa [22]

Lees verder

Vorderingen [23]

Lees verder

Liquide middelen [24]

Lees verder

Eigen vermogen [25]

Lees verder

Langlopende schulden

Lees verder

Toon meer resultaten