Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

CO2 Net Zero 2030

De energietransitie en omschakeling naar een CO2-arme economie vragen een verantwoorde consumptie en productie, onder andere die van energie. Alfa werkt niet alleen in de eigen bedrijfsvoering toe naar CO2-neutraliteit. Ook denken we mee met onze klanten, en waar mogelijk leveranciers, over wat deze transitie betekent voor hun verdienmodel(len). Het gaat uiteraard niet om het administratief verschuiven van uitstoot of andere nadelige milieueffecten naar anderen in de keten. Waar het wel om gaat, zijn zinvolle keuzes op keten- en systeemniveau. 

Onze inspanningen voor een stabiel klimaat

Net als bij klanten stoot onze eigen organisatie broeikasgassen uit, onder andere door ons energieverbruik. Die negatieve impact dringen we actief terug via onze Net Zero 2030-ambitie. In de dienstverlening voor onze klanten beperkten we ook in 2022 de negatieve impact op mens, milieu en maatschappij zoveel mogelijk. Dat doen we door ons energie- en materiaalgebruik terug te dringen. Ook zorgen we ervoor dat we zo weinig mogelijk CO2-uitstoten als we klanten bezoeken. Zo kunnen bij Alfa sinds begin 2021 uitsluitend volledig elektrische leaseauto's worden gekozen. Ook het energieverbruik in onze kantoorgebouwen dringen we steeds verder terug. We kopen uitsluitend schone energie in of wekken energie zelf op.

Onze klanten helpen we met het verlagen van hun negatieve impact en met het verbeteren van hun inzicht in de maatschappelijke impact van hun bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld met onze CO2-impactscan voor transportklanten.

CO2-uitstoot in 2022

De CO2-uitstoot van onze bedrijfsactiviteiten is in 2022 ten opzichte van 2021 gestegen. Dit geldt zowel voor de absolute uitstoot als de uitstoot per medewerker.

Er is nog veel werk te verzetten om onze bedrijfsvoering en dienstverlening in lijn te brengen met onze CO2 Net Zero 2030-ambitie. Laat staan met de in het Klimaatakkoord van Parijs geschetste kaders voor een stabiel en leefbaar klimaat. 

Een CO2-voetafdruk is de uitstoot van CO2, uitgedrukt per persoon. Om het resultaat van onze inspanningen op dit terrein te beoordelen, is de uitstoot per medewerker een bruikbaarder maatstaf dan de absolute uitstoot. Die absolute uitstoot wordt immers ook sterk beïnvloed door bijvoorbeeld economie en bedrijfsovernames. Onze CO2-voetafdruk is afgelopen jaar bijna een kwart gestegen, van 1,58 ton CO2/fte in 2021 naar 1,95 ton/fte in 2022.  

Uitstoot per onderdeel

Scope

Hoeveelheid

Eenheid

Uitstoot (ton/jr)

Uitstoot (kg/fte)

Brandstof leaseauto's

1

228.000

Liter

636

709

Gasverbruik kantoren

1

154.000

m3

321

358

Elektriciteit kantoren

2

2.144.000

kWh

0

0

Elektriciteit auto's

2

800.000

kWh

0

0

Zakelijk verkeer privéauto's

3

1.113.000

km

215

239

Woon-werkverkeer privéauto's

3

2.649.000

km

511

570

Vliegreizen

3

321.000

km

56

62

Papier

3

9.000

kg

11

12

Openbaar vervoer

3

7.000

km

0

0

Subtotalen:

     

Scope 1

1

  

957

953

Scope 2

2

  

0

0

Scope 3

3

  

792

792

Totaal

   

1.749

1.950

Bovenstaande tabel toont een gedetailleerder overzicht van de energie- en CO2-emissiestromen in 2022. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen directe emissies (de zogeheten 'scope 1' emissies) en indirecte emissies (scope 2 en scope 3, waarbij de feitelijke uitstoot elders plaatsvindt). De verwaarloosbare uitstoot van ons elektriciteitsverbruik wordt verklaard doordat wij uitsluitend gebruik maken van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Maatregelen en ontwikkelingen die in 2022 een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het beperken van onze uitstoot zijn:

  • Elektrificatie van ons wagenpark: er worden geen brandstofauto’s meer aan ons wagenpark toegevoegd, waardoor de uitstoot van leaseauto’s sterk daalt. 

  • Thuiswerken is ook na coronatijd gebruikelijk gebleven. Het is niet meer vanzelfsprekend om voor elke werkdag of voor elk overleg op pad te gaan. Hierdoor worden duidelijk minder woonwerk-kilometers gemaakt. Bij zakelijke kilometers is dit effect overigens niet herkenbaar. 

  • Voor de inkoop van elektriciteit maken we uitsluitend gebruik van Nederlandse windenergie en zonne-energie. 

Er waren ook een aantal zaken die niet hebben bijgedragen aan het verlagen van onze uitstoot, of die een minder grote bijdrage hebben geleverd dan we hadden verwacht of gehoopt. Dit waren vooral:

  • Gasverbruik. Wij zijn er in 2022 niet in geslaagd om ons gasverbruik terug te dringen ten opzichte van voorgaande jaren. 

  • Vliegreizen. Het aantal vliegreizen is sterk toegenomen. Eerder was het aantal vliegreizen zeer beperkt. In 2023 zullen we beoordelen of aanvullend beleid hierop wenselijk is. 

  • Zakelijke kilometers met privéauto’s. Als Alfa willen we dichtbij onze klant staan. Met klantbezoeken kan daarom deels sprake zijn van een inhaalslag na de coronatijd.  

Elders in dit rapport is meer te lezen over: