Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Materialiteitsanalyse en materialiteitsmatrix

Naast het waardecreatiemodel hebben wij een materialiteitsanalyse uitgevoerd. Met behulp van een materialiteitsanalyse kan een organisatie de duurzaamheidsonderwerpen die zij en haar stakeholders het belangrijkst achten, identificeren en prioriteren.

Het waardecreatiemodel van Alfa

In dit verslag willen wij een integraal beeld geven van de manieren waarop we waarde creëren en hoe het proces van waardecreatie verloopt. Dit proces hebben we daarom grafisch weergegeven in ons waardecreatiemodel.

Het waardecreatiemodel van Alfa

'Alfa is een brede zakelijke dienstverlener die duurzaam waarde creëert voor klanten, medewerkers en de samenleving.'  Wat wij hiermee bedoelen hebben we uitgebreider toegelicht onder de paragraaf over de missie en visie en strategie van Alfa.