Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans per 31 december 2022

(voor resultaatbestemming)

ACTIVA (in €)

 

31 december 2022

31 december 2021

    

Vaste activa

   

Financiële vaste activa

[22]

69.316.995

64.648.881

    

Vlottende activa

   

Vorderingen

[23]

3.870.717

2.142.905

    

Liquide middelen

[24]

1.397.775

2.498.831

    

Totaal activa

 

74.585.487

69.290.617

PASSIVA (in €)

 

31 december 2022

31 december 2021

    

Eigen vermogen

[25]

  

Gestort en opgevraagd kapitaal

 

3.240.000

3.240.000

Agio

 

17.753.724

17.753.724

Herwaarderingsreserve

 

930.498

1.077.418

Overige reserves

 

47.051.900

42.648.312

Onverdeeld resultaat

 

9.884.018

8.360.554

Certificaten in portefeuille

 

(8.348.696)

(9.452.160)

  

70.511.444

63.627.848

    

Langlopende schulden

   

Overige schulden

[26]

3.337.114

4.810.194

    

Kortlopende schulden

[27]

736.929

852.575

    

Totaal passiva

 

74.585.487

69.290.617