Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2022

(voor resultaatbestemming)

Activa (in €)

 

31 december 2022

31 december 2021

    

Vaste activa

   

Immateriële vaste activa

   

Goodwill

[1]

3.168.466

3.874.360

    

Materiële vaste activa

[2]

  

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

 

30.589.478

31.470.577

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

2.453.447

2.263.234

Vaste bedrijfsmiddelen vooruitbetaald

 

77.411

162.289

  

33.120.336

33.896.100

Financiële vaste activa

   

Overige vorderingen

[3]

3.649.932

4.073.311

    

Totaal vaste activa

 

39.938.734

41.843.771

    

Vlottende activa

   

Vorderingen

   

Vorderingen op handelsdebiteuren

[4]

9.518.023

8.164.826

Nog te factureren bedragen aan klanten

[5]

11.422.831

10.918.528

Overige vorderingen en overlopende activa

[6]

4.821.361

2.937.233

  

25.762.215

22.020.587

    

Liquide middelen

[7]

32.509.101

25.300.938

    

Totaal vlottende activa

 

58.271.316

47.321.525

    

Totaal activa

 

98.210.050

89.165.296

Passiva (in €)

 

31 december 2022

31 december 2021

    

Vermogen

   

Eigen vermogen

[8]

70.511.444

63.627.848

    

Voorzieningen

   

Voorziening overige

[9]

2.389.337

2.718.934

  

2.389.337

2.718.934

Langlopende schulden

   

Overige schulden

[10]

3.337.114

3.825.212

  

3.337.114

3.825.212

    

Kortlopende schulden

   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

1.980.559

1.254.013

Belastingen en premies sociale verzekeringen

[11]

6.182.967

5.765.222

Overige schulden en overlopende passiva

[12]

13.808.629

11.974.067

  

21.972.155

18.993.302

    

Totaal passiva

 

98.210.050

89.165.296